Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plII przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci zabudowanej budynkiem o funkcji us??ugowej, po??o??onej w Lesznie przy ul.Kr??tkiej nr 3.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Krótka nr 3.

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: działka numer 115, arkusz mapy 17 o pow. 249 m2, KW nr PO1L/00026193/7.

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem parterowym z poddaszem nieużytkowym, zbudowanym metodą tradycyjną o pow. użytkowej 146 m2 o funkcji usługowej. Budynek wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Stan techniczny dobry.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w strefie I centrum, intensywnej zwartej zabudowy usługowej z uzupełniającą zabudową mieszkaniową w pierzejach ulic i placów. Obszar koncentracji obiektów ponadmiejskich i ogólnomiejskich administracji publicznej, banków, instytucji ubezpieczeniowych, hoteli, obiektów kultury, handlu, rozrywki. Nieruchomość znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Obecnie przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna, obejmującego teren przedmiotowej nieruchomości.
Lokal usługowy znajdujący się w budynku na przedmiotowej nieruchomości jest wynajmowany. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego.

5. Termin i miejsce przetargu: W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości przy ul. Krótkiej 3” do dnia 13 czerwca 2012 r. w Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę, która musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
5) dodatkowe warunki przetargu: koncepcję zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości z uwzględnieniem charakterystyki inwestycji, planowanej rozbudowy, itp.,
6) kopię dowodu wpłaty wadium.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania nieruchomości.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 254.000,00 zł. Postąpienie: 2.540,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10a oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 50.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 13 czerwca 2012 r.

8. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość zgodnie z przedstawioną koncepcją w ciągu 4 lat. W przypadku braku zagospodarowania nieruchomości Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Termin przeprowadzenia I przetargu: 9 maja 2012r.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z warunkami (regulaminem) przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-03-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-03-23 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.