Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? ULIC K. TETMAJERA, J. STANIS?AWSKIEGO I H. SIEMIRADZKIEGO W LESZNIE WRAZ Z ODWODNIENIEM I ROZBUDOW? SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Data publikacji: 2012-01-23
Termin sk??adania ofert: 2012-02-21

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę ulic K. Tetmajera, J. Stanisławskiego i H. Siemiradzkiego w Lesznie wraz z odwodnieniem i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.40-2, 45.23.24.10-9

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ulic K. Tetmajera , J. Stanisławskiego i H. Siemiradzkiego w Lesznie w technologii nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych wraz z odwodnieniem oraz rozbudową kanalizacji deszczowej zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną oraz zakresem robót przedstawionym w załączonych do SIWZ kosztorysach ofertowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu:
a) nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2,
b) sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej oraz minimum 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Osoby te muszą posiadać aktualne uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 250.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł wyznaczono do dnia 21 lutego 2012 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 21 lutego 2012r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 lutego 2012 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia


Ogłoszenie w dniu 23 stycznia 2012r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2012-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.