Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO NA WYBRANYCH ULICACH MIASTA LESZNA

Data publikacji: 2012-01-19
Termin sk??adania ofert: 2012-02-07

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV CPV-45.23.32.26-9, 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8.

Zamówienie będzie realizowane w następujących technologiach:
a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 15cm (materiał inwestora), powierzchniowe utrwalenie wykonanej nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 2-5mm w ilości odpowiednio : emulsja asfaltowa 2dm3/m2, grys 8 dm3/m2 8 dm3/m2
b) wykonanie koryta na głębokość do 15 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z odwozem urobku na odległość do 10km, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 15cm (materiał inwestora), powierzchniowe utrwalenie wykonanej nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 2-5mm w ilości odpowiednio : emulsja asfaltowa 2dm3/m2, grys 8 dm3/m2 8 dm3/m2
c) wykonanie koryta na głębokość do 30 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z odwozem urobku na odległość do 10km, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy tłuczniowej (materiał inwestora składowany na placu przy ul. Wilkowickiej w Lesznie) wraz z załadunkiem i transportem materiału do miejsca wbudowania (odległość do 10km), wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 15cm (materiał inwestora), powierzchniowe utrwalenie wykonanej nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wymiarach 2-5mm w ilości odpowiednio : emulsja asfaltowa 2dm3/m2, grys 8 dm3/m2 8 dm3/m2
d) załadunek i transport destruktu asfaltowego z miejsca składowania do miejsca wbudowania (odległość do 5 km)
e) regulacja wysokościowa studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, skrzynek zasów
Zakres prac do wykonania będzie wynikać z ilości pozyskiwanego materiału porozbiórkowego , tj. kory asfaltowej i materiału kamiennego.


Ustala się że prace będą prowadzone i rozliczane etapowo w miarę pozyskiwania przez Zamawiającego materiału porozbiórkowego, przy czym każdy etap oraz termin jego wykonania zostaną określone przez ZAMAWIAJĄCEGO
Szczegółowy zakres i technologię robót na poszczególnych ulicach uzgodni z wybranym wykonawcą Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji w zależności od usytuowania wysokościowego istniejącej nawierzchni gruntowej oraz stabilności podłoża gruntowego.
Wybrany wykonawca przystąpi do wykonywania zleconych prac po czasie nie dłuższym niż 48 godzin od powiadomienia o konieczności ich wykonania i będzie je kontynuował nieprzerwanie do czasu ich zakończenia.
Wybrany wykonawca będzie prowadził prace przy ich oznakowaniu we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku przerwania prac z winy wykonawcy (tj. między innymi z powodu nieprawidłowego oznakowania robót, prowadzenia prac z nienależytą starannością lub niezgodnie z założoną technologią) zastosowane zostaną przepisy § 7 pkt. 1c) projektu umowy załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 5).
Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie wykonawca robót.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej oraz jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu tej polisy na każde jego wezwanie w ciągu 24 godzin. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od wykonawcy do czasu przedstawienia zamawiającemu przedmiotowej polisy .
Rozliczenie robót ustala się na zasadzie sporządzenia kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie dokonanych pomiarów powykonawczych wykonanych robót i zastosowaniu oferowanych w ofercie stawek jednostkowych.
Odbioru robót dokonuje wyznaczony przez zamawiającego Inspektor Nadzoru w obecności wyznaczonego przez wybranego wykonawcę Kierownika Robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich do odbioru.
Ustala się częściowe odbiory robót, tj. dla każdej z ulic.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz jest dostępna w biurze prowadzącego postępowanie (Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 30).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

Termin wykonania zamówienia: Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2012r.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
• posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 3000m2.
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, przy czym za minimum uznaje się:
 1 koparko-ładowarkę
 1 równiarkę
 1 walec statyczny samojezdny o ciężarze nie mniejszym niż 10t
 1 samojezdną skrapiarkę do bitumu
• sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 500.000,00 zł

• Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
• Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł wyznaczono do dnia 7 lutego 2012 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 7 lutego 2012r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 lutego 2012 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia


Ogłoszenie w dniu 19.01.2012r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2012-01-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.