Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? lokalu mieszkalnego po??o??onego w Lesznie przy ul.1 Maja nr 92/3 wraz z udzia??em w cz???ciach wsp??lnych budynku i prawie w??asno??ci u??amkowej cz???ci gruntu.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności ułamkowej części gruntu.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. 1 Maja 92, lokal mieszkalny nr 3

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany jest udział w częściach wspólnych elementów budynku i prawie własności ułamkowej części gruntu wynoszący 4137/29970 części w działce nr 224/2 na arkuszu mapy 136 o powierzchni 0,0343 ha, księga wieczysta nr PO1L/00031032/9.

3. Opis nieruchomości: samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 35,76 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 5,61 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc. Ogrzewanie piecowe. Nieruchomość lokalowa usytuowana jest na piętrze w budynku 2-kondygnacyjnym wybudowanym w technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/380/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna, nieruchomość położona jest w jednostce B-15MN/U stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej, usługi wolnostojące i wbudowane.
Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja nr 92 w Lesznie (opłata składa się z funduszu remontowego i eksploatacyjnego).

5. Termin i miejsce przetargu: 22 lutego 2012 r., godz. 10:00,. sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

6. Cena wywoławcza lokalu wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu wynosi: 60.000,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 12.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 15 lutego 2012 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-13
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.