Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - koordynator ds. organizacji pozarz?dowych w Wydziale Spraw Obywatelskich. Wa??ne do dnia 23 stycznia 2012 r.

Numer dokumentu: 1/2012
Rok: 201

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

koordynator ds. organizacji pozarządowych
w Wydziale Spraw Obywatelskich

Informujemy, że w miesiącu grudniu 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe,
f) działalność, praca bądź współpraca z organizacjami pozarządowymi potwierdzone co najmniej 3 opiniami lub rekomendacjami o zaangażowaniu i podejmowanych działaniach,
g) znajomość przepisów: ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, ustawy o fundacjach, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o kulturze fizycznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,
h) dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) doświadczenie w przygotowywaniu projektów finansowanych z funduszy UE,
a) doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy pozabudżetowych,
b) komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za współpracę Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz poszukiwanie źródeł finansowania projektów, programów i grantów umożliwiających uzyskanie dofinansowania na działalność podejmowaną przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
i) dokumenty poświadczające działalność, pracę bądź współpracę z organizacjami pozarządowymi potwierdzone opiniami lub rekomendacjami o zaangażowaniu i podejmowanych działaniach,
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: luty 2012 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dot. naboru – koordynator ds. organizacji pozarządowych w terminie do dnia 23 stycznia 2012 r. do godz. 17.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Pliki do pobrania:

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2012-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-13
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.