Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a Nr XV/207/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023

Numer uchwa??y: 207
Numer sesji: 15
Rok: 2011Uchwała Nr XV/207/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2012-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Leszna na lata 2012-2023 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.
§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2011-2023 wraz ze zmianami.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2012-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.