Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. przebudowy sieci wodoci?gowej i kanalizacyjnej w ulicach Kazimierza Pu??askiego i J??zefa Wybickiego w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta LesznaStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z zmianami ) za-wiadamiam, że dnia 28 listopada 2011r. wydana została decyzja o ustaleniu lokali-zacji inwestycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne z wniosku firmy KOLEKTOR- Serwis w Lesznie, działającej w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Lesznie w sprawie rozszerzenia zakresu inwestycji dotyczącej przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Kazimierza Pułaskiego i Józefa Wybickiego w Lesznie, a obejmująca dodatkowo działkę nr geod. 5/5 na arkuszu m. 48 przy ul. Wybickiego.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Wydziału Architektury, Pla-nowania Przestrzennego- Urzędu Miasta Leszna ul. Al. Jana Pawła II nr 21, pok. 27 w godzinach urzędowania.
Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia do publicznej wiadomości i winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym )
Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.