Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOpracowanie projekt??w budowlanych na budow? wybranych ulic w mie??cie Lesznie

Data publikacji: 06.12.2011 r.
Termin sk??adania ofert: 15.12.2011 r.

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Opracowanie projektów budowlanych na budowę wybranych ulic w mieście Lesznie” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV-71.32.00.00-7.

Przedmiot zamówienia obejmuje cztery części tj.:
I część: Opracowanie projektu budowlanego na budowę ul. Ketlinga w Lesznie (od ul. Juranda do ul. Witolda z łącznikiem do ul. Obrońców Zbaraża) wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.
II część: Opracowanie projektu budowlanego na budowę ul. Jana Kiepury w Lesznie (od nr 14 do nr 26) wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.
III część: Opracowanie projektu budowlanego na budowę ul. Choinkowej i Rydzowej w Lesznie (od ul. Grzybowej do ul. Kurkowej bez skrzyżowania z ul. Kurkową) wraz z budową kanalizacji deszczowej.
IV część: Opracowanie projektu budowlanego na budowę ul. Hiszpańskiej w Lesznie wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

Dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania podkładów geodezyjnych przez Zamawiającego.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
- dla części I, II i IV zamówienia: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno opracowanie w zakresie budowy lub przebudowy dróg publicznych klasy min. L oraz budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, o charakterze i złożoności odpowiadającej zamówieniu,
- dla części III zamówienia: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno opracowanie w zakresie budowy lub przebudowy dróg publicznych klasy min. L oraz budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej, o charakterze i złożoności odpowiadającej zamówieniu,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
- dla części I, II i IV: Wykonawca będzie dysponował zespołem składającym się z minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia w zakresie drogowym, minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia w zakresie sieciowym i minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia w zakresie energetycznym, natomiast osoba wytypowana na głównego projektanta - musi posiadać uprawnienia projektowe do sporządzania projektów budowlanych w specjalności drogowej.
- dla części III: Wykonawca będzie dysponował zespołem składającym się z minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia w zakresie drogowym i minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia w zakresie sieciowym, natomiast osoba wytypowana na głównego projektanta - musi posiadać uprawnienia projektowe do sporządzania projektów budowlanych w specjalności drogowej.
Wykonawca zapewni, że zadanie będą wykonywały osoby posiadające uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 50.000,00 zł
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 7 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł dla każdej części zamówienia wyznaczono do dnia 15 grudnia 2011 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 15 grudnia 2011 r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 grudnia 2011 roku o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Adres strony internetowej, z której można pobrać SIWZ wraz z załącznikami: www.bip.leszno.pl.

Ogłoszenie w dniu 6 grudnia 2011r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.


Autor informacji: Katarzyna Pietrzak
Informację wprowadził: 61
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.