Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAW? ZNAK??W DROGOWYCH PIONOWYCH ORAZ URZ?DZE?? BEZPIECZE??STWA RUCHU DROGOWEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZARZ?DU DR??G I INWESTYCJI W LESZNIE W 2012 ROKU

Data publikacji: 2011-12-01
Termin sk??adania ofert: 2011-12-21

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Dostawę znaków drogowych pionowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2012 roku” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 34.99.22.00-9, 34.99.23.00-0

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2012roku – CPV : 34.99.22.00-9, 34.99.23.00-0

Tarcze znaków winny być wykonane w technologii z blach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych zabezpieczonych przed procesami korozji powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanych znaków. Lico znaku nie może być przewiercone z żadnego powodu. Dla Urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego U , na tarcze znaków , dopuszcza się stosowanie materiałów z tworzyw sztucznych. Tarcze znaków mogą być wykonane także w technologii warstwowej z dwóch płyt zewnętrznych wykonanych z blachy i wklejonej przekładki ze spienionego polimeru.
Tarcze znaków powinny także charakteryzować się następującymi właściwościami:
• krawędzie tarczy znaków powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10mm włącznie z narożnikami lub poprzez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku
• powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć , pofałdowań i otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1mm/m
• Tarcze znaków muszą być wyposażone w obejmy montażowe (stalowe lub aluminiowe, zabezpieczone przed korozją, służące do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej)
• Lico znaku winno być wykonane w zależności od zamawianego asortymentu z folii odblaskowej 1 lub 2 typu.
Obejmy montażowe winny być obejmami mocowanymi za pomocą taśmy montażowej (dopuszcza się też zastosowanie obejm uniwersalnych).
Termin gwarancji na dostarczane znaki wynosić będzie 7 lat dla tablic wykonanych z folii 1 typu i 10 lat dla tablic wykonanych z folii 2 typu oraz 12 miesięcy dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym terminy te będą liczone od daty wystawienia faktury za ich dostarczenie.
Zakres zamówienia szacowany jest na około 700 szt. tablic znaków drogowych lub elementów bezpieczeństwa ruchu rocznie, które będą zamawiane w zależności od potrzeb.
Dostarczane znaki muszą spełniać warunki techniczne określone w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (zał. Nr 1-4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)
Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Termin wykonania zamówienia: Wybrany wykonawca będzie dostarczał zamówione znaki w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych licząc od dnia poinformowania o konieczności ich dostarczenia; Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
• posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie tablic znaków drogowych lub elementów bezpieczeństwa ruchu w łącznej ilości min. 500 szt.
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy).
• sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł wyznaczono do dnia 21 grudnia 2011 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 21 grudnia 2011r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 grudnia 2011 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia


Ogłoszenie w dniu 1 grudnia 2011r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.