Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plDyrektor Zespo??u Szk???? Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, og??asza nab??r zewn?trzny na stanowisko pracy: referent.


Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
 64-100 Leszno, ul. 1 Maja 1  tel. 65 529 94 30


Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko pracy: referent.

Wymiar etatu: w pełnym wymiarze.

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno.

I. Wymagania niezbędne:

 

1.    Wykształcenie średnie ekonomiczne.

2.    Znajomość obsługi komputera: Windows, Ecxel, Office, Internet

3.    Brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

5.    Oświadczenie kandydata o niekaralności.

II. Wymagane umiejętności:

1.    Komunikatywność, kreatywność, operatywność.

2.    Umiejętność pracy w zespole.

3.    Sumienność, systematyczność, odpowiedzialność.

4.    Umiejętność posługiwania się przepisami z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego.

5.    Umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i pism, właściwa interpretacja przepisów.

6.    Odpowiedzialność za realizację zadań: terminowość, sumienność, dokładność.

7.    Obsługa urządzeń biurowych.

III. Wymagania dodatkowe:, co najmniej dwuletni staż pracy w administracji.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań dla stanowiska:

Ø  prowadzenie dokumentacji kadrowej nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych,

Ø  sporządzanie danych do działu finansowego dot. zmian zaszeregowania, podwyżek itp.,

Ø  kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników, zgłaszanie danych do ubezpieczeń społecznych pracowników i członków rodzin, wystawianie zaświadczeń, prowadzenie rejestrów,

Ø  przygotowywanie i sporządzanie danych do sprawozdań (GUS, SIO i innych niezbędnych informacji),

Ø  przygotowywanie danych do projektu organizacyjnego szkoły.

V. Wymagane dokumenty:

1.    Życiorys (CV), list motywacyjny.

2.    Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).

3.    Kopie dokumentów poświadczające wykształcenie (świadectwo, dyplom), inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

4.    Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

5.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

6.    Kopie świadectw pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

14 grudnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Dziale Kadr w godz. od 900 do 1400 lub pocztą adres: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych

ul. 1 Maja 1, 64-100 LESZNO. Koperta powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta”.

 

 

 

 

 

Inne informacje:

1.    Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

2.    Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

3.    Oferty osób nie zakwalifikowanych mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru, po upływie tego terminu ulegają zniszczeniu.

4.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZSR-B w Lesznie. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

5.    Wyboru kandydata na stanowisko referenta w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły.

6.    Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 065-529 94 30.

 Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
mgr inż. Szymon TABERTAutor informacji: Szymon Tabert
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2011-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.