Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem cz???ci powierzchni komina usytuowanego na nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ul.Jana Dekana.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem części powierzchni komina usytuowanego na nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Jana Dekana.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Jana Dekana.

2. Oznaczenie nieruchomości – działka ewidencyjna numer: 438/1 na ark. mapy 40 o pow. 0,0171 ha, KW nr PO1L/00040892/1.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, na której usytuowany jest obiekt nieczynnego komina stalowego o wysokości H=75 m wykorzystywanego jako maszt dla urządzeń nadawczych radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych. Dostęp do działki od ulicy Jana Dekana przez nieruchomość przyległą ujawnioną w księdze wieczystej KW Nr 42662, w której wpisana jest służebność prawo przejazdu i przechodu na rzecz Miasta Leszna.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonej uchwałą Nr XXII/249/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20.06.2000 r. przedmiotowa działka położona jest na terenie jednostki strukturalnej oznaczonej symbolem 1 UA,S przeznaczonej pod funkcję usług administracji wraz z usługami towarzyszącymi : handel i gastronomia oraz funkcję magazynów i składów z dopuszczeniem lokalizacji parkingów, garaży, kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej, urządzeń telekomunikacyjnych i zieleni .
Oddanie w najem na czas oznaczony na okres 5 lat.
Przedmiot najmu:
Część powierzchni komina w jego górnej części na wysokości pomiędzy poziomem +71,3 i + 75,0 npt przeznaczona jest na lokalizację urządzeń - anten nadawczych do emisji programu radiowego lub internetu wraz z niezbędną częścią działki gruntu pod lokalizację kontenera.
Najemca nie może udostępniać do korzystania przedmiotu najmu i zainstalowanych na nim urządzeń osobom trzecim bez zgody wynajmującego. Anteny należy mocować na własnych konstrukcjach wspornikowych, kotwionych na opaskach. Niedopuszczalne jest kotwienie anten na balustradach lub słupkach galerii.
Wynajmujący nie zapewnia zasilania w energię elektryczną. Najemca winien zapewnić zasilanie w niezbędną energię elektryczna własnym kosztem i staraniem od właściciela budynku trafostacji usytuowanej na działce przyległej.

5. Termin i miejsce przetargu: 28 grudnia 2011 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21a.

6. Cena wywoławcza netto: stawka wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu najmu 3 000,00 zł plus podatek VAT od wysokości stawki czynszu miesięcznego ustalonej w przetargu (wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu, obecnie podatek VAT wynosi 23%).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej czynszu miesięcznego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Czynsz płatny jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wynajmującego. Czynsz podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS, w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium w wysokości 600,00 zł winno znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno najpóźniej w dniu 20 grudnia 2011 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na najem nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-12.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.