Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE ROB??T ZWI?ZANYCH Z BIE???CYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH DR??G I ULIC W MIE??CIE LESZNIE W 2012 ROKU

Data publikacji: 2011-11-23
Termin sk??adania ofert: 2011-12-14

Uwaga: w dniu 9 grudnia 2011r. dodano odpowiedź na zapytanie

 

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni gruntowych dróg i ulic w mieście Lesznie w 2012 roku” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.41-9


Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie za pomocą specjalistycznego sprzętu bieżącego utrzymania nawierzchni gruntowych w mieście Lesznie.

Profilowanie należy wykonać w pasie przeznaczonym do ruchu pojazdów samochodowych (szerokość ok. 5m) w taki sposób aby nawierzchnia ulicy posiadała stosunkowo równą powierzchnię w przekroju poprzecznym i podłużnym bez lokalnych zagłębień i wybrzuszeń a także zapewniała właściwe odprowadzanie wód opadowych.

Na potrzeby niniejszego zamówienia miasto Leszno zostało podzielone na 2 obszary:

- obszar I obejmujący dzielnice Zatorze i Gronowo w zakresie ok. 30 km dróg gruntowych

- obszar II obejmujący dzielnicę Zaborowo oraz pozostałą część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych z wyłączeniem dzielnicy Gronowo w zakresie ok. 23 km dróg gruntowych


Roboty objęte zamówieniem będą prowadzone w dwóch etapach. Etap I obejmuje wykonanie prac w okresie wiosennym począwszy od 15 marca do 30 kwietnia na wszystkich ulicach o nawierzchni gruntowej a etap II w okresie jesiennym w terminie i zakresie ustalonym w zależności od panujących warunków. Ponadto Zamawiający będzie ustalał z wybranym Wykonawcą zakresy i terminy prac interwencyjnych, które mogą wystąpić w okresie pomiędzy w/w etapami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania etapu I w danym roku w zależności od panujących warunków atmosferycznych
Wybrany Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych prac w etapie II i robotach interwencyjnych po czasie nie dłuższym niż 24 godziny od powiadomienia o konieczności ich wykonania i będzie je kontynuował nieprzerwanie do czasu ich zakończenia z wyjątkiem przypadku, gdy warunki atmosferyczne to uniemożliwią
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012r.


Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrane obszary
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego


O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót w zakresie bieżącego utrzymania nawierzchni gruntowych
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 1 równiarką na każdy z obszarów na który składa ofertę. (W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 obszar przy jednoczesnym nie wykazaniu dysponowania przynajmniej jedną równiarką na każdy z obszarów objętych tą ofertą, wówczas oferta tego Wykonawcy będzie wykluczona i odrzucona)
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 100.000,00 zł

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 14 grudnia 2011r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 grudnia 2011r. o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia


Ogłoszenie w dniu 23 listopada 2011r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2011-11-23 wprowadzona przez: 60
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.