Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONT??W CZ?STKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DR??G I ULIC MIASTA LESZNA W LATACH 2012-2014

Data publikacji: 2011-11-09
Termin sk??adania ofert: 2011-12-07

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w latach 2012-2014” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV -45.23.31.42-6
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w następujących technologiach:
a) mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym, produkowaną i wbudowywaną na gorąco przy grubości wyboju 4 cm i zachowaniu następującej technologii prac:
 mechaniczne wycięcie frezarką uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
 oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywozem rumoszu,
 skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami szybkorozpadową emulsją asfaltową K-65,
 mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej wytworzonej na gorąco, standard IIa o lepiszczu asfaltowym z mechanicznym zagęszczeniem,
 ręczne skropienie powierzchni górnej warstwy w ilości 1,1 kg/m2 szybkorozpadową emulsją rozpadową K-65 i zasypanie grysem kamiennym 2-4 mm w ilości 8,0 kg/m2 z nadaniem regularnych kształtów krawędziom łaty, przy czym krawędź powierzchniowego zamknięcia powinna wychodzić o 5 cm poza krawędzie rzeczywiste remontu,
b) mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym, produkowaną i wbudowywaną na gorąco przy grubości wyboju 4 cm i zachowaniu następującej technologii prac:
 mechaniczne wycięcie frezarką uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
 oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywozem rumoszu,
 skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami szybkorozpadową emulsją asfaltową K-65,
 ręczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej wytworzonej na gorąco, standard IIa o lepiszczu asfaltowym z mechanicznym zagęszczeniem,
 ręczne skropienie powierzchni górnej warstwy w ilości 1,1 kg/m2 szybkorozpadową emulsją rozpadową K-65 i zasypanie grysem kamiennym 2-4 mm w ilości 8,0 kg/m2 z nadaniem regularnych kształtów krawędziom łaty, przy czym krawędź powierzchniowego zamknięcia powinna wychodzić o 5 cm poza krawędzie rzeczywiste remontu,
c) mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym, produkowaną i wbudowywaną na gorąco przy grubości wyboju 4 cm i zachowaniu następującej technologii prac:
 oczyszczenie i skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami szybkorozpadową emulsją asfaltową K-65,
 ręczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej wytworzonej na gorąco, standard IIa o lepiszczu asfaltowym z mechanicznym zagęszczeniem,
 ręczne skropienie powierzchni górnej warstwy w ilości 1,1 kg/m2 szybkorozpadową emulsją rozpadową K-65 i zasypanie grysem kamiennym 2-4 mm w ilości 8,0 kg/m2 z nadaniem regularnych kształtów krawędziom łaty, przy czym krawędź powierzchniowego zamknięcia powinna wychodzić o 5 cm poza krawędzie rzeczywiste remontu,
d) mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym, produkowaną i wbudowywaną na zimno przy grubości wyboju 4 cm i zachowaniu następującej technologii prac:
 wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
 oczyszczenie i skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami szybkorozpadową emulsją asfaltową K-65,
 ręczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej wytworzonej na zimno, standard IIa o lepiszczu asfaltowym z mechanicznym zagęszczeniem,
e) przy pomocy urządzenia „PATCHER” do dwufrakcyjnego dozowania pod ciśnieniem grysów i emulsji, przy grubości wyboju do 2 cm.
Zakres prac do wykonania oraz dobranie odpowiedniej technologii robót każdorazowo będą określane przez Zamawiającego. Szacuje się, że średnioroczny zakres zamówienia będzie wynosił ok. 25 000,00 m2 remontów cząstkowych.
Roboty objęte zamówieniem będą prowadzone w dwóch etapach. Etap I obejmuje wykonanie prac w okresie wiosennym począwszy od 15 marca do 30 kwietnia a etap II w okresie jesiennym w terminie ustalonym przez Zamawiającego w zależności od panujących warunków. Ponadto Zamawiający będzie ustalał z wybranym wykonawcą zakresy i terminy prac interwencyjnych , które mogą wystąpić w okresie pomiędzy w/w etapami . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania etapu I w danym roku w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i wbudowane materiały – licząc od dnia odbioru robót.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz jest dostępna w biurze prowadzącego postępowanie (Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 30).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia: zamówienia: umowa zostanie zawarta na czas określony, t.j. od dnia 2 stycznia 2012r do dnia 31.12.2014r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia zawodowego w realizacji robót o podobnym charakterze, tj. w ostatnich 5 latach wykonał roboty w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na gorąco w łącznej ilości min. 20 000 m2.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, przy czym za minimum uznaje się:
 1 frezarkę mas bitumicznych
 1 rozkładarkę mas bitumicznych
 1 walec statyczny samojezdny
 1 urządzenie PATCHER do dwufrakcyjnego dozowania pod ciśnieniem grysów i emulsji
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł

• Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
• Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł wyznaczono do dnia 7 grudnia 2011 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 7 grudnia 2011r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 grudnia 2011 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Ogłoszenie w dniu 9.11.2011r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.