Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. przebudowy sieci wodoci?gowej i kanalizacji og??lnosp??awnej w ul. J??zefa Wybickiego oraz Kazimierza Pu??askiego

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011


O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek firmy KOLEKTOR- SERWIS Spółka Cywilna w Lesznie działającego w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozszerzenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na prze-budowie sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Józefa Wybickiego oraz Kazimierza Pułaskiego obejmującej dodatkową działkę firmy Akwawit- Polmos Spółka Akcyjna – Wrocław .
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektury, Planowania Prze-strzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 27 w godz. 7.30 - 15.30 , w terminie 14 dni od dnia ukazania sie niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.

Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy

Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.