Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNab??r na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-administracyjnych w Zespole Szk???? Ochrony ??rodowiska w Lesznie


Wymiar czasu pracy – pełen etat
Rodzaj umowy – umowa o pracę

Wymagania wobec kandydata na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-administracyjnych
w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie:

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
- co najmniej pięcioletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Zakres wiedzy specjalistycznej:
- znajomość prawa oświatowego,
- znajomość prawa administracyjnego,
- znajomość prawa pracy,
- znajomość przepisów kancelaryjnych.

3. Umiejętności:
- znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office, Sekretariat – Progman, SIO )
- prowadzenie dokumentacji kadrowej (nauczycieli i pracowników),
- doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej uczniów,
- doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu szkoły.

4. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole,
- zdyscyplinowanie, sumienność, odpowiedzialność,
- zdolność szybkiego podejmowania decyzji,
- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. administracyjno-kadrowych.

5. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- list motywacyjny,
- CV,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.962 za zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz.1458).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie, 64-100 Leszno, Pl. Metziga 25 osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „nabór na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-administracyjnych” w terminie do dnia 10 listopada 2011 r. do godziny 14.00

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Ochrony Środowiska po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Ochrony Środowiska, 64-100 Leszno Pl. Metziga 25. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Autor informacji: Maria Koroniak
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2011-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.