Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. przebiegu sieci energetycznej nn maj?ca zasila? budynki w Lesznie przy ul. Rynek 22 i Rynek 27 ze stacji transformatorowej ??BRACKA nr 489?

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zmianami) zawiada-miam, że w dniu 3 października 2011 r. wydana została decyzja odmowna o usta-leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca przebiegu sieci energetyczne nn mająca zasilać budynki w Lesznie przy ul. Rynek 22 i Rynek 27 ze stacji transformatorowej „BRACKA nr 489”
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Wydziału Architektury, Pla-nowania Przestrzennego- Urzędu Miasta Leszna ul. Al. Jana Pawła II nr 21, pok. 27 w godzinach urzędowania.
Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty ukazania się obwiesz-czenia do publicznej wiadomości i winno zawierać zarzuty odnoszące się do decy-zji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazy-wać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zago-spodarowaniu przestrzennym )

Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.