Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjno-magazynowym, po??o??onym w Lesznie przy ul.Jana Dekana.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Jana Dekana.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 438/4 oraz 438/8, ark. m. 40 o łącznej pow. 0,1755 ha – KW nr PO1L/00040892/1.

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-magazynowym dwukondygnacyjnym, w części jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej 1023,66m2. Nieruchomość w pełni uzbrojona. Dojście i dojazd do nieruchomości od ul. Jana Dekana przez działkę 1/308 na ark.m.40, stanowiącą własność Miasta Leszna - przy zbyciu nieruchomości zostanie ustanowiona służebność gruntowa.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze zmianami planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w rejonie ul. Dekana, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/249/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2000r. Nieruchomość położona jest na terenie jednostki 1UA, S przeznaczonej pod usługi administracji i składy.
Przedmiotowa nieruchomość jest wynajmowana. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego.

5. Termin i miejsce przetargu: 15 grudnia 2011 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 570.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczona zostanie kwota 10.943,31 zł z tytułu ustanowienia służebności polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez dz. nr 1/308.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z wynagrodzeniem z tytułu ustanowienia służebności podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 110.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 8 grudnia 2011 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

  

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-10-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-13
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.