Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca ?? specjalista do spraw kadr, p??ac i administracji w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie


Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie Plac Metziga 14, 64-100 Leszno

ogłasza nabór na wolne stanowisko
specjalista do spraw kadr, płac i administracji
Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy);
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lesznie 64-100 Leszno, Plac Metziga 14

wymiar czasu pracy: pełen etat
rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieobecności pracownika

Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko - specjalisty do spraw kadr i płac - powinna spełniać zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) następujące wymagania:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne, skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne.
4. Wykształcenie średnie lub wyższe.

Wymagania pożądane:
1. Znajomość obsługi komputera – programy płacowe (Płatnik. Vulcan – Płace Optivum, e-Pfron – przekaz elektroniczny dokumentów).
2. Znajomość przepisów prawa pracy, Karty Nauczyciela, ZUS, oświatowych i samorządowych.
3. Znajomość przepisów płacowych.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
6. Doświadczenie zawodowe w księgowości lub kadrach oświatowych.

Zakres podstawowych czynności:
1. Prowadzenie i archiwizacja płac i dokumentacji płacowej.
2. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i sprawozdań do ZUS-u, Urzędu Skarbowego i e-PFRON- u.
3. Prowadzenie teczek akt osobowych nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.
4. Przygotowywanie od strony formalno - prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy.
5. Przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
6. Przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników.
7. Sporządzanie sprawozdawczości (SIO).
8 Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników.
9. Prowadzenie dokumentacji dotyczących uczniów.
10. Prowadzenie sekretariatu

Wymagane dokumenty:
• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności
• CV i list motywacyjny.
• Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. do celów rekrutacji.
• Kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 21.10.2011 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie, Plac Metziga 14.

Informacje dodatkowe:
• Koperta na konkurs powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem
„Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac”.
• Oferty nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
• Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej /postępowania kwalifikacyjnego/.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 065 5204002

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie SP 3 w Lesznie Plac Metziga 14.
Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie
mgr Grzegorz Mruk


Autor informacji: Grzegorz Mruk
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2011-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.