Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNab??r na stanowisko pracy - specjalista ds. p??ac


Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych w Lesznie

                           ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy specjalista ds. płac

 

1.      Wymagania niezbędne:

      a)   obywatelstwo  polskie,

      b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

      c)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      d)   nieposzlakowana opinia,                                                                       

e)     wykształcenie ekonomiczne minimum średnie, preferowane wyższe,

      f)       minimum 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku,

      g)     umiejętność obsługi komputera.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      dobra znajomość przepisów regulujących zagadnienia z zakresu stosunku pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych,

b) znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy  o ubezpieczeniu społecznym,

c)   znajomość ustawy Karta Nauczyciela

d)      umiejętność pracy w zespole,

e)   sumienność, kreatywność, komunikatywność.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań:

     a)   sporządzanie list wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli,

     b)  naliczanie podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, GFŚP,

     c) sporządzanie deklaracji podatkowych i dotyczących ubezpieczeń społecznych,

     d) obliczanie zasiłków chorobowych.

 

4.   Szczegółowy opis w/w stanowiska pracy można uzyskać z Zespole Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych w Lesznie, ul. Przemysłowa 10, pok.6 tel. 65 529 81 58.

 

5. Wymagane dokumenty:

    a)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl,

     b)  list motywacyjny,

     c)  życiorys /CV/,

     d)  dokumenty  poświadczające wykształcenie /kserokopia /

     e)  dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia  zawodowego wskazanego wyżej,

     f)  oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    g)  oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    h)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

Dokumenty należy składać w Zespole Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych ul. Przemysłowa 10, pok. 6 lub pocztą na adres Zespołu Obsługi z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. płac w terminie   do dnia 18 października 2011 r.  do godz. 15.00.

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Obsługi po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Obsługi, Leszno ul. Przemysłowa 10. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.           


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Katarzyna Milczy??ska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2011-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2011-10-07 wprowadzona przez: 34
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.