Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA OD??NIE??ANIE I USUWANIE ??NIEGU Z DR??G I ULIC W MIE??CIE LESZNIE W SEZONACH ZIMOWYCH 2011/2012, 2012/2013 I 2013/2014

Data publikacji: 2011-09-23
Termin sk??adania ofert: 2011-11-03


Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 90.62.00.00-9.

Przedmiot zamówienia obejmuje interwencyjne wykonanie usług związanych z odśnieżaniem ulic miasta Leszna oraz gdy zajdzie taka potrzeba usunięciem nagromadzonego śniegu poprzez jego wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.
Na potrzeby niniejszego zamówienia miasto Leszno zostało podzielone na 4 rewiry (części zamówienia):
I. Zaborowo
II. Zatorze
III. Gronowo
IV. Pozostała część miasta

Zamawiający do każdego z rewirów wyznaczy koordynatora do wyznaczania zakresu prac i ich rozliczania.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania:
a) wymagana ilość zespołów roboczych do wywozu śniegu w poszczególnych rewirach:
I. Zaborowo – 1 zespół
II. Zatorze – 2 zespoły
III. Gronowo – 1 zespół
IV. Pozostała część miasta – 3 zespoły
przy czym na jeden zespół roboczy składa się co najmniej 1 ładowarki i 3 pojazdów ze skrzynią samowyładowczą o pojemności min. 5 m3. W przypadku gdy Wykonawca wykaże dysponowanie pojazdem z dwiema skrzyniami samowyładowczymi będzie on liczony jako dwa pojazdy.”

b) wymagana ilość sprzętu do odśnieżania w poszczególnych rewirach:
I. Zaborowo – 1 jednostka sprzętowa
II. Zatorze – 2 jednostki sprzętowe
III. Gronowo – 1 jednostka sprzętowa
IV. Pozostała część miasta – 3 jednostki sprzętowe
Przy czym jednostką sprzętową może być pług lekki lub średni wraz z nośnikiem, równiarka lub ładowarka

c) odśnieżanie należy prowadzić za pomocą sprzętu, którym mowa w ppkt b) a nagromadzony śnieg należy składować na poboczu i pasach zieleni terenów miejskich.

d) Usług odśnieżania nie należy prowadzić na ulicach ujętych zimowym utrzymaniem wg standardu II, III i IV. Mapa zimowego utrzymania z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik nr 7 do siwz.

e) wykonanie usług związanych z usuwaniem śniegu z ulic miasta Leszna należy prowadzić poprzez jego zgarnięcie, załadunek na środki transportowe i wywóz na teren po byłych polach irygacyjnych przy ul. Mierniczej
w Lesznie lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego

f) rozpoczęcie prac musi nastąpić w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia Wykonawcy, w którym zostanie określony zakres prac do wykonania a także kolejność ulic w jakiej należy te prace wykonywać,

g) prace muszą być prowadzone nieprzerwanie przez min. 16 godzin/dobę aż do odwołania akcji przez Zamawiającego

h) Rozpoczęcie i zakończenie prac należy zgłosić koordynatorowi wyznaczonemu przez Zamawiającego

Odśnieżanie będzie rozliczane na podstawie czasu pracy sprzętu użytego do tego odśnieżania (na podstawie prowadzonych przez Wykonawcę kart pracy pojazdów oraz prowadzonego przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
nadzoru).
Wywóz śniegu będzie rozliczany na podstawie zrealizowanej ilości wywozu, która będzie określona na podstawie ilości kursów oraz pojemności skrzyni wywozowej.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu zbiorczego zestawienia wywiezionego śniegu w rozbiciu na dni, ulice i pojazdy.
Ilość kursów będzie określana na podstawie:
a) prowadzonych przez Wykonawcę kart pracy pojazdów,
b) dokumentacji fotograficznej załadowanych i wyładowanych skrzyń wywozowych opatrzonej datą i godziną.
Dokumentację fotograficzną Wykonawca jest zobowiązany wykonywać samodzielnie i na własny koszt.
c) prowadzonego przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji nadzoru.”
Płatność nastąpi wyłącznie w przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem.
Zamawiający nie będzie płacił Wykonawcy za gotowość do wykonania przedmiotowego zamówienia.
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Wykonawcy protokół końcowy odbioru robót.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wywozu śniegu przez jednostki podległe Zamawiającemu

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane rewiry.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy

Termin wykonania zamówienia - umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na następujące okresy zimowe :
a/ od podpisania umowy do 31 marca 2012 r.
b/ od 15 listopada 2012r. do 31 marca 2013 r.
c/ od 15 listopada 2013r. do 31 marca 2014 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy).
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował wymaganą ilością sprzętu na poszczególne rewiry, t.j:

Rewir Wywóz śniegu Odśnieżanie
ZABOROWO 1 ZESPÓŁ 1 JEDNOSTKA
ZATORZE 2 ZESPOŁY 2 JEDNOSTKI
GRONOWO 1 ZESPÓŁ 1 JEDNOSTKA
POZOSTAŁA CZĘŚĆ MIASTA 3 ZESPOŁY 3 JEDNOSTKI

Przy czym na jeden zespół roboczy składa się co najmniej 1 ładowarka i 3 pojazdy ze skrzynią samowyładowczą o pojemności min. 5 m3. W przypadku gdy Wykonawca wykaże dysponowanie pojazdem z dwiema skrzyniami samowyładowczymi będzie on liczony jako dwa pojazdy.

Wykonawca niezależnie musi wykazać dysponowanie sprzętem do wywozu śniegu i do odśnieżania.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na więcej niż jeden rewir Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje sumą wymaganej ilości sprzętu dla poszczególnych rewirów wskazanych w rozdz. 3 pkt 4 lit. a) i b) niniejszej SIWZ. W przeciwnym przypadku oferta tego Wykonawcy będzie wykluczona i odrzucona w każdym z rewirów.”

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł .

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł dla każdej z części zamówienia wyznaczono do dnia 3 listopada 2011 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 3 listopada 2011r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 listopada 2011 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 60 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej

Ogłoszenie w dniu 20.09.2011r. zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2011-09-26 wprowadzona przez: 60
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.