Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej, po??o??onej w Lesznie przy ul.Czarnoleskiej (Zaborowo).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Czarnoleska (przy zbiegu z ul. Tkacką).

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 371/2, ark. m. 136 o pow. 0,0142 ha – KW nr PO1L/00033601/3.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia z poddaszem użytkowym, dachem płaskim o pow. użytkowej 34,59 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 17,10 m2. Stan techniczny budynków zły (spękania ścian, tynki zawilgocone z ubytkami).
Budynek mieszkalny jest wyposażony w instalację wodną i elektryczną, pozbawiony węzła sanitarnego (ubikacja typu suchego w budynku gospodarczym). Część mieszkalną stanowią: kuchnia, dwa pokoje i murowany wiatrołap.

Instalacja elektryczna i gazowa są rozwijane z budynku przy ul.1 Maja 85 (dz.nr 371/1). Nabywca nieruchomości na własny koszt wykona przyłącza mediów zewnętrznych oraz wykona płot - prace rozgraniczające sprzedawaną nieruchomość od nieruchomości Miasta Leszna po wcześniejszym uzgodnieniu z MZBK. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/380/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna, nieruchomość położona jest w jednostce E-8 MN/U stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
W nieruchomości znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej Ø 160 wraz ze studzienką kanalizacyjną stanowiąca przyłącze budynku przy ul.1 Maja 85 (dz.nr 371/1) do sieci kanalizacyjnej. Na rzecz właściciela sieci ustanowiona zostanie służebność przesyłu.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość (poprzez remont, modernizację lub wybudowanie nowego budynku zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) w ciągu 4 lat. W przypadku braku zagospodarowania nieruchomości Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 11 października 2011 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a w Lesznie.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 52.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 10.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 4 października 2011 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 19.07.2011r., 31.08.2011r.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

   

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-06
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.