Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - stanowisko ds. rewitalizacji centrum miasta w Wydziale Promocji i Rozwoju. Wa??ne do dnia 16.09.2011 r.

Numer dokumentu: 9/2011
Rok: 2011

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. rewitalizacji centrum miasta
w Wydziale Promocji i Rozwoju


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie,
f) co najmniej roczny staż pracy,
g) przedstawienie pisemnej koncepcji nt. zarządzania i rozwoju centrum Leszna.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomiczne / zarządzanie miastem i środowiskiem / gospodarka przestrzenna / marketing i zarządzanie / architektura / urbanistyka,
b) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym; o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, kpa, kodeks pracy, prawo zamówień publicznych,
c) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office.

3. Zadania wykonywane na stanowisku: pracownik będzie wykonywał zadania związane z koordynowaniem działań związanych z rewitalizacją centrum miasta.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) dokument poświadczający wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów poświadczających co najmniej roczny staż pracy,
f) pisemna koncepcja nt. zarządzania i rozwoju centrum Leszna (na 4-5 stronach formatu A4). Koncepcja powinna zawierać kompleksowy opis form aktywizacji życia społecznego i gospodarczego centrum Leszna oraz pomysły rozwiązań problemów dotyczących rewitalizacji tego obszaru z uwzględnieniem zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji http://bip.leszno.pl/files/4543/program_rewitalizacji_leszna_na_lata_2010_-_2015.pdf
g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
h) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. rewitalizacji centrum miasta w terminie do dnia 16 września 2011 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 57
Opublikowany dnia: 2011-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2011-09-02 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.