Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOW? NAWIERZCHNI CI?GU PIESZO-ROWEROWEGO W ULICY MICKIEWICZA W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. OPALI??SKICH DO UL. J. PI?SUDSKIEGO

Data publikacji: 2011-08-26
Termin sk??adania ofert: 2011-09-21

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Mickiewicza w Lesznie na odcinku od ul. Opalińskich do ul. J. Piłsudskiego” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV-45.23.31.40-2.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w ul. Mickiewicza w Lesznie na odcinki od ul. Opalińskich do ul. J. Piłsudskiego w technologii konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka GRH) zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną oraz zakresem robót przedstawionym w załączonym do siwz kosztorysie ofertowym.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu:
nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2,
W przypadku korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia innych podmiotów w celu wykazania powyższego warunku wówczas podmioty te muszą brać udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca lub członek konsorcjum.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej. Osoby te muszą posiadać aktualne uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 80.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł .
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł wyznaczono do dnia 21 września 2011 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 21 września 2011 r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 września 2011 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej

Ogłoszenie w dniu 26 sierpnia 2011r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.