Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZIMOWE UTRZYMANIE DR??G I ULIC W MIE??CIE LESZNIE W SEZONACH ZIMOWYCH 2011/2012, 2012/2013 I 2013/2014

Data publikacji: 2011-08-17
Termin sk??adania ofert: 2011-09-27

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2


Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic w granicach administracyjnych miasta Leszna w sezonach 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 w rozbiciu na :
- standard II – 13,5 km
- standard III – 23,2 km
- standard IV – 37,6 km
- standard V - interwencyjnie w zależności od potrzeb

Przez zimowe utrzymanie ulic należy rozumieć:
a/ zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie nawierzchni jezdni wyznaczonych dróg i ulic solanką,. mieszaniną piasku z solą, lub środkiem chemicznym (solą)
b/ odśnieżanie nawierzchni jezdni
c/ pełnienie dyżuru pogotowia akcji zimowej
d/ przygotowanie i bieżące uzupełnianie zapasów mieszanin piasku z solą, solanki i soli
e/ prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z prowadzeniem dziennika prognozy pogody oraz codzienne raportowanie Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach
Zamawiający wprowadzi na czas trwania akcji zimowej następujące stopnie gotowości zimowego utrzymania :
a/ stopień "A" - dyżur całodobowy
b/ stopień "B" - dyżur 16-sto godzinny
c/ stopień "C" - dyżur 8-mio godzinny
Ponadto Zamawiający będzie miał prawo do skracania lub wydłużenia czasu pracy w poszczególnych stopniach gotowości
Wprowadzenia odpowiedniego stopnia gotowości zimowego utrzymania oraz ilości i rodzaju koniecznego sprzętu oraz zmian w tym zakresie dokonuje Zamawiający poprzez Kierownika Miejskiego Zarządu Dróg za pośrednictwem Kierownika Akcji Zimowej wyznaczonego przez Wykonawcę.
Rozpoczęcie prowadzenia akcji zimowej a także zwiększenia lub zmniejszenia ilości sprzętu lub stopnia gotowości musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 6 godzin od powiadomienia, chyba że zamawiający w powiadomieniu wyznaczy inny termin.
Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wyznaczenia na terenie miasta Leszna bazy w której prowadzone będą dyżury zimowego utrzymania i w której stacjonować będzie zadysponowany sprzęt. Pomieszczenie dla dyspozytora musi posiadać łączność telefoniczną. Baza ta musi funkcjonować w okresach , o których mowa w rozdz. 4 siwz.
Zakres zamówienia obejmuje również zakup i instalację w siedzibie zamawiającego oprogramowania umożliwiającego bieżącą lokalizację pracujących jednostek sprzętowych, identyfikację wykonywanych czynności przez te jednostki oraz na sumowanie wykonanych przez te pojazdy czynności (system oparty na bazie odbiorników sygnałów GPS lub równoważny, zainstalowanych w jednostkach sprzętowych)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy


Termin wykonania zamówienia - umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na następujące okresy zimowe :
a/ od 15 października 2011r. do 15 kwietnia 2012 r.
b/ od 15 października 2012r. do 15 kwietnia 2013 r.
c/ od 15 października 2013r. do 15 kwietnia 2014 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 latach wykonywał co najmniej w dwóch sezonach zimowych prace związane z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg i ulic na terenach zabudowanych. (W przypadku korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia innych podmiotów w celu wykazania powyższego warunku wówczas podmioty te muszą brać udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca lub członek konsorcjum).
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum następującym potencjałem technicznym:
1. 2 pługopiaskarkami ,
2. 2 pługosolarkami gwarantującymi zraszanie nawierzchni stałą dawką bez względu na prędkość poruszania się oraz wyposażone w elektroniczne urządzenia kontroli ilości zużytych środków chemicznych,
3. 1 ładowarką,
4. 1 równiarką,
5. 2 pługami ciągnikowymi
6. systemem odbiorników GPS lub równoważnym z możliwością ciągłego monitoringu miejsca pobytu i pracy jednostek sprzętowych , zainstalowanych we wszystkich jednostkach sprzętowych z wyjątkiem ładowarki

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 300.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł .

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł wyznaczono do dnia 27 września 2011 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 27 września 2011r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 września 2011 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 60 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej

Ogłoszenie w dniu 12.08.2011r. zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-17
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.