Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg pisemny ograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci, po??o??onej w Lesznie przy Al.Z.Krasi??skiego, przeznaczonej na popraw? warunk??w zagospodarowania dla w??a??cicieli nieruchomo??ci przyleg??ych.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania dla właścicieli nieruchomości przyległych.

1. Lokalizacja: Leszno, Aleje Zygmunta Krasińskiego.

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów stanowią działki numer: 16/5 i 16/7 na arkuszu mapy 47 o łącznej pow. 451 m2, KW nr PO1L/00035785/0, własność – Miasto Leszno.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: według studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Leszna nieruchomość położona jest w strefie I w centrum o intensywnej i zwartej zabudowie usługowej z uzupełniającą zabudową mieszkaniową w pierzejach ulic i placów. Obecnie, na podstawie UCHWAŁY NR XL/491/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Miejskiej Leszna, przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna, obejmującego teren przedmiotowej nieruchomości.
Obszar nieruchomości znajduje się w strefie:
– „W” ochrony archeologicznej. Działalność inwestycyjna w strefie „W” wymaga uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji, nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe. Koszty prac archeologicznych ponosi inwestor,
– ścisłej ochrony konserwatorskiej. Wszelkie nowe inwestycje, lokalizacje, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz architekturę należy uzgodnić na etapie koncepcji i projektowania w właściwym Konserwatorem Zabytków,
– historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Leszna, pisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 20.08.1985r., nr rejestru 975/A.
Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna eWM. Przy zbyciu nieruchomości ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci.

5. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania dla właścicieli nieruchomości przyległych stanowiących działki nr: 14/13, 14/20, 16/3; 14/19; 15/8 na ark. m. 47.

W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez:

1) złożenie dowodów potwierdzających, iż są właścicielami nieruchomości przyległych (akt notarialny, odpis księgi wieczystej) oraz złożenie oferty w zamkniętej kopercie do dnia 6 września 2011 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).
Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) oferowaną cenę, która musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
e) dodatkowe warunki przetargu: koncepcję zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości w powiązaniu z własna nieruchomością,
f) kopię dowodu wpłaty wadium.

2) wpłacenie wadium w wysokości 29.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 6 września 2011 r.

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta Leszna w dniu 9 września 2011r.

6. Termin i miejsce przetargu: przetarg pisemny ograniczony składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 13 września 2011 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz przedstawioną koncepcję zagospodarowania nieruchomości.

7. Cena wywoławcza netto: 160.988,00 zł. Postąpienie: 1.610,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość zgodnie z przedstawioną koncepcją w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z warunkami przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.