Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przyj?cia stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotycz?cego trudnej sytuacji finansowo ?? organizacyjnej w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie

Numer uchwa??y: 120
Numer sesji: 9
Rok: 2011Uchwała Nr IX/120/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotyczącego trudnej sytuacji finansowo – organizacyjnej w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie


Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

S TA N O W I S K O
Rady Miejskiej Leszna

Rada Miejska Leszna z niepokojem przyjmuje informację o sytuacji finansowo - organizacyjnej w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie zawartą w petycji jej pracowników i wzywa odpowiedzialne służby państwowe do podjęcia pilnej interwencji celem zapewnienia właściwego funkcjonowania tej instytucji ważnej dla zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego mieszkańców regionu.

§ 2

Przekazanie niniejszej uchwały właściwym organom administracji rządowej powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotyczącego trudnej sytuacji finansowo – organizacyjnej w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie


Do wiadomości samorządu miasta Leszna wpłynęła petycja pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, informująca o złej sytuacji finansowo-organizacyjnej tej jednostki, polegającej na niezabezpieczeniu środków na bieżącą działalność. Zdaniem podpisanych pod petycją - pieniędzy nie wystarcza na podstawowe wydatki rzeczowe. Środki wypracowywane w ramach świadczonych usług (dawne dochody własne) powracają w postaci dotacji celowej z dużym opóźnieniem, powodując utratę płynności finansowej, zaś środki z budżetu Państwa jakie Stacja otrzymuje na działalność na dany rok kalendarzowy, zabezpieczają potrzeby na niespełna trzy miesiące.
Do zadań służb sanitarno-epidemiologicznych w regionie należy bieżący nadzór sanitarny oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w wielu obszarach życia społecznego. Zadania te są niezwykle ważne dla utrzymania bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w regionie. Z kolei na samorządzie, w myśl ustawy o samorządzie gminnym, spoczywa obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańców, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dlatego Rada Miasta Leszna
z niepokojem przyjęła informacje o niedoszacowaniu budżetu leszczyńskiego Sanepidu.
Tutejsza Stacja posiada wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę, która wykonuje powierzone im zadania z należytą starannością, a do dyspozycji ma wysokiej klasy akredytowana bazę laboratoryjną.
Na pracownikach spoczywa duża odpowiedzialność za stan sanitarno-higieniczny regionu, a tym samym za zdrowie jego mieszkańców, dlatego sygnalizują, że w obecnej sytuacji finansowej mają bardzo utrudnione wykonywanie statutowych obowiązków ochrony ludności. Oczekujemy od Wojewody zapewnienia odpowiednich środków na bieżącą działalność oraz na godne wynagrodzenia.Autor informacji: Radni POi PiS
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2011-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.