Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a Nr IX/121/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przyj?cia stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotycz?cego sprzeda??y udzia????w Miejskiego Przedsi?biorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie

Numer uchwa??y: 212
Numer sesji: 9
Rok: 2011Uchwała Nr IX/121/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotyczącego sprzedaży udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie


Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

S TA N O W I S K O
Rady Miejskiej Leszna

Rada Miejska Leszna nie wyraża zgody na sprzedaż udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr IX/121/2011 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotyczącego sprzedaży udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie

Rada Miejska Leszna nie wyraża zgody na sprzedaż udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplej w Lesznie, a tym samym, sprzeciwia się planom prywatyzacyjnym.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest obecne Spółką, której właścicielem jest w 100% Miasto Leszno. Tylko taka struktura własnościowa gwarantuje pełen wpływ na jej politykę kadrową, finansową, realny wpływ na kształtowanie cen energii cieplnej w mieście oraz realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ciepłownictwa na rzecz jednostek budżetowych podległych Urzędowi Miasta.
Zagrożenia wynikające z utraty pakietu kontrolnego:
1. Urząd Miasta utraci posiadaną obecnie możliwość, z której wielokrotnie korzystał, nieodpłatnego finansowania przez MPEC zasilania w energię cieplną obiektów należących do swoich jednostek budżetowych takich jak: szkoły (np. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła i Hala przy ul. Szczepanowskiego), przedszkola (np. Przedszkole nr 6), czy jednostki Urzędu (np. przy ul. Wałowej i Jana Pawła II) poprzez budowę, w pełni ze środków MPEC, węzłów ciepłowniczych wraz z przyłączami, oraz kotłowni gazowych wraz z ponoszeniem opłat za zrealizowane przyłącza gazowe.
2. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz pozostali inwestorzy realizujący nowe obiekty mieszkaniowe, biurowe i handlowe utracą możliwość realizacji podłączeń na tak korzystnych jak obecnie warunkach: MPEC nie pobiera opłaty przyłączeniowej wynikającej z wartości realizowanego przyłącza (Ustawa Prawo Energetyczne przewiduje możliwość pobierania przez przedsiębiorstwa energetyczne tej opłaty w wysokości 25% wartości inwestycji)
3. Miasto utraci kontrolę nad polityką inwestycyjną Spółki. Spółki, która niejednokrotnie ponosiła nakłady finansowe związane z rozwojem miasta np.: usunięcie kolizji przy budowie ronda Wilkowicka, przebudowy sieci magistralnej przy ul. Poznańskiej, czy w przyszłości nakłady związane z usunięciem kolizji w przypadku budowy wiaduktu na ul. Wilkowickiej.
4. Miasto utraci możliwość wpływu na kształtowanie cen za energię cieplną. Obecnie MPEC stawia sobie za cel zapewnienie mieszkańcom Leszna ciepła o jak najniższej cenie, nie będąc nastawione na wypracowanie lub maksymalizację zysku, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w cenach kalkulowanych do Taryfy i przedstawianych każdorazowo do zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki. W przypadku każdego innego właściciela (poza Miastem Leszno) kupującego udziały Spółki, jego naczelnym interesem będzie maksymalizacja zysku w celu jak najszybszego odzyskania zainwestowanych w transakcję pieniędzy, zwrotu poniesionych nakładów i jak najdłuższego czerpania zysków przy możliwie jak najniższych kosztach utrzymania Spółki. Taka polityka wywoła konkretne skutki: przełoży się bezpośrednio na wzrost cen za energię cieplną, które będą oprócz dotychczasowo kalkulowanych składników zawierać w sobie również założony zysk Spółki. W konsekwencji mieszkańcy naszego miasta będą zmuszeni w ten sposób (poprzez podwyższone opłaty za ciepło) ponosić koszty decyzji Miasta Leszna o sprzedaży Spółki ciepłowniczej.
5. Polityka nowego właściciela nastawiona na zysk spowoduje, zgodnie z doświadczeniami innych miast, ograniczenie inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, które będą realizowane jedynie w minimalnym zakresie niezbędnym dla jej poprawnego funkcjonowania do czasu zwrotu zrealizowanej inwestycji i osiągnięcia założonego zysku.


6. MPEC Leszno zatrudnia obecnie 94 osoby. Dotychczasowe doświadczenia prywatyzacyjne innych tego typu przedsiębiorstw potwierdzają redukcje zatrudnienia rzędu nawet do 80% stanu osobowego. Można zatem stwierdzić, że proces prywatyzacyjny pociągnie za sobą niewątpliwie znaczną redukcję zatrudnienia, pozbawiając w wielu przypadkach źródła utrzymania wiele rodzin mieszkających w naszym mieście i najbliższych okolicach. Można również z dużym prawdopodobieństwem założyć, że ze względu na strukturę wiekową pracowników w MPEC (średnia wieku pracownika ok. 48-50 lat) w wielu przypadkach osoby pozbawione pracy zasilą szeregi bezrobotnych naszego miasta, co nie sprzyja jego rozwojowi, a wręcz stanowić będzie dodatkowe obciążenie jego budżetu.
Rada Miejska wyraża jednocześnie pogląd, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest w stanie samodzielnie (bez udziału środków finansowych z budżetu Miasta Leszna) sfinansować ewentualną inwestycję modernizacyjną w zakresie produkcji skojarzonej energii elektrycznej i energii cieplnej w celu ograniczenia emisji gazów do atmosfery i ograniczenia tym sposobem wielkości zakupu niezbędnych uprawnień do emisji CO2. Kierunek modernizacji kotłowni zostanie wskazany w opracowaniu realizowanym przez MPEC.Autor informacji: Klub radnych PO i PiS
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.