Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - stanowisko ds. ksi?gowo??ci ??rodk??w funduszy unijnych w Wydziale Finansowo - Ksi?gowym. Wa??ne do dnia 04.07.2011 r.

Numer dokumentu: 7/2011
Rok: 2011

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

stanowisko ds. księgowości środków funduszy unijnych
w Wydziale Finansowo - Księgowym

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie - ekonomiczne,
f) znajomość zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
g) znajomość prowadzenia rachunkowości budżetowej,
h) praktyka zawodowa w księgowości budżetowej i rozliczaniu funduszy unijnych,
i) dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel oraz znajomość programów finansowo – księgowych,
j) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o rachunkowości, o finansach publicznych,
k) znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe magisterskie – ekonomiczne na podbudowie średniego ekonomicznego, specjalność: rachunkowość,
b) łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za księgowanie środków funduszy unijnych.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
e) dokumenty poświadczające posiadanie praktyki zawodowej w księgowości budżetowej i rozliczaniu funduszy unijnych lub oświadczenie kandydata w tym zakresie,
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dot. naboru – stanowisko ds. księgowości środków funduszy unijnych w terminie do dnia 04 lipca 2011 r. do godz. 17.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2011-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-06
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.