Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na ??Budow? ulicy Aleksandra Or??owskiego wraz z odwodnieniem i rozbudow? sieci kanalizacji deszczowej?

Data publikacji: 31.05.2011
Termin sk??adania ofert: 16.06.2011

 

 Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. K. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę ulicy Aleksandra Orłowskiego wraz z odwodnieniem i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej”

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 65 5298100, faks 65 5298131.
·      Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Aleksandra Orłowskiego w Lesznie wraz z odwodnieniem i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.   Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ulicy Aleksandra Orłowskiego w Lesznie wraz z odwodnieniem i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej
2.   Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ulicy Aleksandra Orłowskiego w Lesznie w technologii nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych wraz z odwodnieniem oraz rozbudową kanalizacji deszczowej zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną oraz zakresem robót przedstawionym w załączonych do SIWZ kosztorysach ofertowych.
3.   Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (ulica Karasia 15, II piętro)
4.   Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w: 1) projekcie budowlanym, 2) Specyfikacjach Technicznych, 3) obowiązujących normach z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów:
1) wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w Specyfikacjach Technicznych,
2) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie,
3) nierówności podłużne i poprzeczne dla nawierzchni z kostki mierzone 4 m łatą i klinem nie mogą przekraczać 6 mm,
4) nośność podbudowy powinna odpowiadać wymaganiom dla ruchu KR-2,
5) ewentualne materiały porozbiórkowe oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy ująć w cenie ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko.
6) Wykonawca zobowiązany jest do wypłukania wykonanej kanalizacji przed dokonaniem odbioru końcowego robót celem dokonania inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci. Inspekcja TV zostanie wykonana na zlecenie i koszt Wykonawcy. Inspekcja TV musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości w wybudowanego odwodnienia Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez Zamawiającego usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji TV.
7) należy dokonać prób szczelności kanalizacji deszczowej w obecności inspektora nadzoru branży sanitarnej i sporządzić protokół z tych badań.
5.    Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz kosztorysach ofertowych.
6.    Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
1) organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
2) projekty organizacji ruchu na czas wykonywanych robót oraz oznakowanie robót wg tych projektów,
3) odtworzenie i przywrócenie do stanu pierwotnego utwardzeń terenu i zieleni,
4) obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną;
5) przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci;
6) wywóz materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych miasta Leszna;
7) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej;
8) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
7.   Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
8.   Pominięcie jakiejkolwiek pozycji z kosztorysów ofertowych przy wycenie i nie ujęcie jej w cenie ofertowej nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu, a prace wymienienie w tej pozycji będą podlegały wykonaniu w ramach ceny ofertowej.
9.   W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w rozdziale 6 pkt 2 lit. e SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy.
10.   Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
11.   Z tytułu opóźnień w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych.
12.   Przed odbiorem końcowym dopuszcza się dokonanie jednego odbioru częściowego robót, przy czym wartość odbioru częściowego nie może przekraczać 50% wartości kontraktu. Do odbioru częściowego należy przedłożyć kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
13.   Odbioru końcowego robót dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy i inspektora nadzoru w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru, iż prace zostały wykonane zgodnie z kontraktem i obiekt (element obiektu) pozbawiony jest wszelkich wad załączając jednocześnie:
1) geodezyjnie potwierdzony obmiar robót,
2) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru,
3) wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, badania nośności oraz pomiary spadków poprzecznych i równości podłużnej nawierzchni jezdni, wykonanymi w obecności inspektora nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru końcowego włącznie.
4) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze zm.),
5) Podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. protokół stwierdzający właściwe wyniesienie urządzeń wod.-kan. oraz drożność wykonanych wpustów ściekowych
6) pisemną gwarancję na wykonane prace i wbudowane materiały,
7) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
8) dokumentacja z inspekcji TVC.
14.   Dokumentację geodezyjną powykonawczą (3 egzemplarze) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 7 dni przed upływem terminu płatności. Nie dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek.
15.   Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 13 lub też brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z kontraktem i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót.
16.   Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy protokół częściowego lub końcowego odbioru robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.00.00-8, 45.23.24.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
·      Informacja na temat wadium:
1.   Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100.
2.   Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3.   Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
4.   Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginałów odpowiednich dokumentów w kasie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15. Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz pokwitowaniem złożenia oryginału w kasie Urzędu Miasta Leszna, należy dołączyć do oferty.
5.   Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.   Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7.   Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8.   Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
9.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.
10.   Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12.   Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.   Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
14.   Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15.   Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
III.2) ZALICZKI
·      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·       III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu:
a)   nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m2,
b) sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.
·       III.3.3) Potencjał techniczny
·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej oraz minimum 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Osoby te muszą posiadać aktualne uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i - jeżeli jest to wymagane - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 300.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·       informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·       Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·       III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a)   Oświadczenie że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 3 do SIWZ),
b) Oświadczenie że Wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę (załącznik nr 3 do SIWZ),
c)   Oświadczenie że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 3 do SIWZ),
d) Oświadczenie że Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały (załącznik nr 3 do SIWZ),
e) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców (załącznik nr 7 do SIWZ). W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 pkt 2 i 3 SIWZ odpowiednio do złożonego oświadczenia.
f)    jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
g) Dowód wniesienia wadium
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
-      wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
-      wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego,
-      wystąpienie robót dodatkowych lub zamiennych, od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego,
-      wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne , którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
-      z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
-      wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót,
-      przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy,
-      zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie,
-      dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
-      zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, pokój nr 30.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2011 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, pokój nr 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.