Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? lokalu mieszkalnego wraz z udzia??em w cz???ciach wsp??lnych budynku i prawie u??ytkowania wieczystego u??amkowej cz???ci gruntu, po??o??onego w Lesznie przy ul.ks.Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego 44/9.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44, lokal mieszkalny nr 9.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany jest udział w częściach wspólnych elementów budynku i prawie użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu wynoszący 764/5701 części w działce nr 97/3, 98/9 na arkuszu mapy 6 o powierzchni łącznej 1357 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie, Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PO1L/00044779/1. Lokal mieszkalny posiada urządzoną księgę wieczystą nr PO1L/00048656/1.

3. Opis nieruchomości: samodzielny lokal mieszkalny położony na poddaszu o powierzchni łącznej 70,3 m2 do którego przynależy piwnica o powierzchni 6,1 m2.  Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i dwóch skrytek. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i domofon. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym, wielorodzinny wybudowanym w technologii tradycyjnej, całkowicie podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem mieszkalnym.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w strefie II mieszkaniowo-usługowej, intensywnej zabudowy z dominacją zabudowy mieszkaniowej typu osiedlowego, uzupełniona terenami dostępnej zieleni urządzonej. Obecnie jest sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący teren przedmiotowej nieruchomości.
Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej Zielone Światło w Lesznie (opłata składa się z funduszu remontowego i eksploatacyjnego) oraz do wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w wysokości 35,93 zł, płatnej w terminie do 31 marca każdego roku na konto Urzędu Miasta Leszna.

5. Termin i miejsce przetargu: 8 czerwca 2011 r., godz. 10:00,. sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

6. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych elementów budynku i prawie użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu wynosi: 104.114,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 20.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 1 czerwca 2011 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

        

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2011-05-05 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.