Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pt.: ??Wykonanie i dostawa gad??et??w promocyjnych dla Miasta Leszna? w ramach projektu ??Promocja produkt??w turystycznych po??udniowo ?? zachodniej Wielkopolski?.

Data publikacji: 22.04.2011r.
Termin sk??adania ofert: ---

   
PR-IT.271.01.2011                                                                      Leszno, dnia 22 kwietnia 2011 roku
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pt.: „Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla Miasta Leszna” w ramach projektu „Promocja produktów turystycznych południowo – zachodniej Wielkopolski”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 –       GREEN FLY
Bartłomiej Inglot
ul. Tarnowska 35
35 – 502 Rzeszów
Cena ofertowa: 113.749,17 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczyć w/w Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę odrzuca.
Złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zmawiającego dokumenty, o których mowa w rozdziale 6 pkt 1 ppkt 3c,d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mogą być uznane za dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu z uwagi na daty ich wydania.
Dokument zaświadczenia z Urzędu Skarbowego złożony przez Wykonawcę datowany jest na dzień 14.04.2011 roku, a więc 10 dni po terminie składania ofert.
Dokument zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożony przez Wykonawcę datowany jest na dzień 15.04.2011 roku, a więc 11 dni po terminie składania ofert.
Nadmienić należy, że dokumenty składane na wezwanie, w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10.06.2010r., sygn. akt: KIO 1003/10).
Ponadto Wykonawca nie przedłożył wykazu wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 1 ppkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 2 –       MOHO Sp. z o.o.
 ul. Czereśniowa 47
 02 – 457 Warszawa
 Cena ofertowa: 72.843,06 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 3 –      RESPO sp. c.
ul. Kołłątaja 22
64 – 000 Kościan
Cena ofertowa: 102.705,00 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczyć w/w Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę odrzuca.
Powodem wykluczenia Wykonawcy jest niedostarczenie na wezwanie z dnia 13.04.2011 roku dokumentu, z którego wynikać będą wszystkie parametry techniczne gadżetów promocyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym przez Zmawiającego w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ, dokumentu oświadczenia (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumentów referencji, zaświadczenia ZUS i US poświadczonych „za zgodność z oryginałem” i podpisanych przez wszystkich wspólników Wykonawcy.
 
Oferta Nr 4 –      SPARK PROMOTIONS Sp. z o.o.
 ul. Wiejska 59
 55 – 095 Mirków, Długołęka
 Cena ofertowa: 87.791,25 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 5 –      STUDIO SIEDEM Sp. c.
ul. Szydło 42
32 – 085 Modlnica
Cena ofertowa: 72.570,00 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie dopowiadała treści SIWZ. Powodem odrzucenia było niezałączenie do oferty szczegółowej kalkulacji cenowej na poszczególne elementy zamawianych materiałów.
 
Oferta Nr 6 –      Agencja Reklamowa Cieślik „Studio L” Sp. j.
ul. Podbipęty 7
31 – 980 Kraków
Cena ofertowa: 119.925,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 7 –      MKK Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4
87 – 400 Golub-Dobrzyń
Cena ofertowa: 87.967,14 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczyć w/w Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę odrzuca.
Powodem wykluczenia Wykonawcy jest niedostarczenie na pisemne wezwanie z dnia 13.04.2011 roku dokumentu zaświadczenia Urzędu Skarbowego, poświadczonego „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby Wykonawcy.
 
Oferta Nr 8 –      Agencja Reklamowa „FIORI”
Andrzej Wasylko
ul. Św. Cyryla i Metodego 9A/29
71 – 541 Szczecin
Cena ofertowa: 76.614,24 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczyć w/w Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę odrzuca.
Powodem wykluczenia Wykonawcy jest niedostarczenie na pisemne wezwanie z dnia 13.04.2011 roku wykazu wykonanych dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ), dokumentu zaświadczenia Urzędu Skarbowego podpisanego i poświadczonego „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego pracownika Wykonawcy oraz dokumentu z którego wynikać miały wszystkie parametry techniczne gadżetów promocyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym przez Zmawiającego w załączniku nr 7 i 8 do SIWZ.
 
Oferta Nr 9 –      Media Consulting Agency
Irina Chicherina
ul. Słona 5
53 – 023 Wrocław
Cena ofertowa: 73.953,75 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 10 –       GM GADGETS
Grzegorz Majewski
ul. Cementowa 3
10 – 429 Olsztyn
Cena ofertowa: 72.553,40 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 11 –       INTER MEDIA
ul. Spółdzielcza 17
09 – 407 Płock
Cena ofertowa: 75.796,29 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczyć w/w Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę odrzuca.
Złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zmawiającego dokumenty, o których mowa w rozdziale 6 pkt 1 ppkt 3c,d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mogą być uznane za dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu z uwagi na daty ich wydania. Dokumenty złożone przez Wykonawcę datowane są na dzień 14.04.2010 roku, a więc 10 dni po terminie składania ofert.
Nadmienić należy, że dokumenty składane na wezwanie, w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10.06.2010r., sygn. akt: KIO 1003/10).
 
Oferta Nr 12 –         ART – MARKET
Piotr Stencel
ul. Daliowa 11
63 – 004 Tulce 
Cena ofertowa: 104.094,90 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczyć w/w Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę odrzuca.
Powodem wykluczenia Wykonawcy jest niedostarczenie w terminie aktualnego zaświadczenia US i ZUS wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy wymienione przez Wykonawcę w załączniku nr 6 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 
Oferta Nr 13 –         MK Studio Agencja Reklamowa
Mirosław Komin
Os. Jana III Sobieskiego 7/46
60 – 688 Poznań  
Cena ofertowa: 82.577,28 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 14 –         Przedsiębiorstwo Promocyjno – Handlowe
„PLACET” Sp. c.
ul. Górki 17A/1
60 – 204 Poznań
Cena ofertowa: 81.847,28 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 15 –         Carin Creative
Studio Marketingu i Reklamy
Karina Anna Kowalska
ul. 17 Stycznia 111/6
64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 78.141,90 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 16 –         Agencja Reklamowa KJM Sp. c.
Katarzyna Wróblewska
Mariola Krówczyńska
ul. Młyńska 6
64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 72.413,79 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie dopowiadała treści SIWZ. Powodem odrzucenia było niezałączenie do oferty szczegółowej kalkulacji cenowej na poszczególne elementy zamawianych materiałów.
 
Oferta Nr 17 –          Wielkopolska Agencja Reklamowa
ul. Kurpińskiego 1
64 – 130 Rydzyna
Cena ofertowa: 90.306,60 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczyć w/w Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę odrzuca.
Powodem wykluczenia Wykonawcy jest niedostarczenie na pisemne wezwanie z dnia 13.04.2011r, aktualnego zaświadczenia z US i ZUS wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert oraz dokumentów potwierdzających że dostawy wymienione przez Wykonawcę w załączniku nr 6 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 
2.    Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena, wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
 
Oferta z najniższą ceną
----------------------------          x 100
Oferta z ceną badaną
 
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 10 otrzymała 100 pkt (najniższa cena)
 
Oferta Nr 2
72.553,40
72.843,06 x 100 = 99,60 pkt
 
Oferta Nr 4
72.553,40
87.791,25 x 100 = 82,64 pkt
 
Oferta Nr 6
72.553,40
119.925,00 x 100 = 60,50 pkt
 
Oferta Nr 9
72.553,40
73.953,75 x 100 = 98,11 pkt
 
Oferta Nr 13
72.553,40
82.577,28 x 100 = 87,86 pkt
 
Oferta Nr 14
72.553,40
81.847,28 x 100 = 88,64 pkt
 
Oferta Nr 15
72.553,40
78.141,90 x 100 = 92,85 pkt
 
3.    W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: GM GADGETS Grzegorz Majewski ul. Cementowa 3 10 – 429 Olsztyn, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
 
 
 
 

Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: 49
Opublikowany dnia: 2011-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.