Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZaproszenie zainteresowanych do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych sprzeda??y nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida (pod us??ugi).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Cypriana Kamila Norwida.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 40 o pow. 0,2502 ha, arkusz mapy nr 61 – KW nr PO1L/00032172/9, własność – Miasto Leszno.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest przy drodze dojazdowej, łączącej ul. Cypriana Kamila Norwida z ul. Tama Kolejowa w pobliżu centrum miasta. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą, gdzieniegdzie drzewami i krzewami, wymagająca uporządkowania terenu. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą Nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.04.2003r.) przedmiotowa nieruchomość jest położona w jednostce strukturalnej U i jest przeznaczona pod tereny usług. Zakazuje się lokalizacji innych funkcji niż: biura, usługi komercyjne, bazy, składy i magazyny, parkingi, w tym dla samochodów ciężarowych, garaże, urządzenia infrastruktury technicznej, zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni całkowitej większej niż 1.000 m2.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy, Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce rokowań: Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania – ul.Cypriana Kamila Norwida” do dnia 20 czerwca 2011r. w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena nie może być niższa niż cena nieruchomości podana w ogłoszeniu o rokowaniach),
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna (parter) w dniu 27 czerwca 2011r. o godz. 10:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

7. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 450.000,00 zł
Do ceny uzyskanej w rokowaniach doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach, zwiększona o podatek VAT, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

8. Wysokość i termin wniesienia zaliczki: 90.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 20 czerwca 2011 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy rokowań winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty zaliczki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów i rokowań:
I przetarg - 20.07.2010r., II przetarg - 06.10.2010r., rokowania – 22.12.2010r.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z regulaminem (warunkami) rokowań można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.