Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO DR??G I ULIC MIASTA LESZNA W 2011 ROKU?


 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 8 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Odnowa oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2011 roku”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1. 

JAWO-ZNAK

62-00 GNIEZNO ul. Gajowa 36a

 

187 083,00 zł

--

2. 

PRDIM Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Południowa 17/19

 

202 753,20 zł

82,96

3. 

PPUH PERFEKT Małgorzata Nowara

41-902 Bytom ul. Witczaka 44

 

202 458,00 zł

83,08

4. 

ROTOMAT Sp. z o.o.

54-062 Wrocław ul. Stabłowicka 134

 

189 112,50 zł

88,94

5. 

GRAWIL Sp. z o.o.

87-800 Włocławek ul. Komunalna 7

 

191 172,75 zł

87,98

6. 

PPHU ANZUS

65-571 Stare Miasto Żdżary 75

 

182 286,00 zł

92,27

7. 

CLEANOSOL POLSKA Sp. z o.o.

81-540 Gdynia Al. Zwycięstwa 250

 

170 508,75 zł

 

98,65

8. 

DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański

60-318 Poznań ul. Byczyńska 4a

 

168 202,50 zł

100

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

1.  Wybrać ofertę firmy DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Byczyńskiej 4a, z ceną ofertową  168.202,50 zł brutto.

    Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

2.    Wykluczyć ofertę JAWO-ZNAK z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Gajowej 36a, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ :

·         nie wykazał spełnienia warunku określonego w rozdz. 5 pkt 1ppkt 2) SIWZ, t.j., że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu odnowy oznakowania poziomego na ulicach miast na powierzchni min 15 tys.m2 a na wysłane przez Zamawiającego wezwanie nie uzupełnił oferty o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonym w rozdz. 5 pkt 1ppkt 2) SIWZ,

·         nie wykazał spełnienia warunku określonego w rozdz. 5 pkt 1ppkt 4 SIWZ, t.j., że Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 50.000,00 zł oraz nie odpowiedział na wysłane przez Zamawiającego wezwanie do uzupełnienia oferty o informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania składania ofert w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej określonym w rozdz. 5 pkt 1ppkt 4) SIWZ

 

3.  Odrzucić ofertę JAWO-ZNAK z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Gajowej 36a na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy.

4.  Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 15 kwietnia 2011 r.

 


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.