Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? NAWIERZCHNI JEZDNI ODCINKA UL. REJTANA W LESZNIE

Data publikacji: 31.03.2011
Termin sk??adania ofert: 15.04.2011

 

UWAGA: W dniu 06.04.2011 r. dodano modyfikację treści SIWZ

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. K. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę nawierzchni jezdni odcinka ul. Rejtana w Lesznie”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: 45.23.31.20-6

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni odcinka ul. Rejtana w Lesznie od km 0+265,15 do km 0+464,20 w technologii nawierzchni z betonu asfaltowego zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną oraz zakresem robót przedstawionym w załączonych do SIWZ kosztorysach ofertowych.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (ulica Karasia 15, II piętro).

Wymagany termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu:
a) nawierzchni w technologii z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni co najmniej 800 m2,
b) nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 500.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł

Termin wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł dla wyznaczono do dnia 15.04.2011 roku do godz. 9:00.

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 15.04.2011 r., do godz. 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.04.2011 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej 

Ogłoszenie w dniu 31.03.2011 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2011-03-31 wprowadzona przez: 45
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.