Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej, po??o??onej w Lesznie przy ul.1 Maja nr 71 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us??ug).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

1. Lokalizacja: Leszno, ul. 1 Maja 71.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 381 o pow. 0,0685 ha ark. mapy 136 – księga wieczysta Nr PO1L/00006782/7.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym o pow. zabudowy 110,00 m2 i pow. użytkowej 75,00 m2, w zabudowie zwartej, budynek nieużytkowany, zaniedbany, w budynku znajduje się jeden lokal mieszkalny o pow. użytkowej 40m2, budynek aktualnie znajduje się w złym stanie technicznym i nadaje się do kapitalnego remontu lub rozbiórki.
Z uwagi na fakt, że na działce i w budynku znajdują się różne, zużyte przedmioty (stare meble, itp. – pozostałości po poprzednim właścicielu nieruchomości przed nabyciem jej przez Skarb Państwa w drodze spadkobrania) nabywca tej nieruchomości zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.
Nieruchomość leży w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna zatwierdzonego uchwałą NR XXXII/380/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 128, poz. 2116 z dnia 30 czerwca 2009, działka o numerze geod. 381 ark. mapy 136, poł. w Lesznie przy ul. 1 Maja, należy do jednostki strukturalnej E-6MN/U i jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

5. Termin i miejsce przetargu: 10 maja 2011 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, ul. Jana Pawła II 21a.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 101.534,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 20.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 2 maja 2011 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.
Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 17, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-12.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.