Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZaproszenie zainteresowanych do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych sprzeda??y lokalu mieszkalnego nr 2, po??o??onego w Lesznie przy ul. Ko??cielnej nr 13.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Lesznie przy ul. Kościelnej nr 13.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Kościelna 13, lokal mieszkalny nr 2.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany jest na własność udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej wynoszący 7082/12990 części w działce nr 247 na arkuszu mapy 47 o powierzchni 249 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie, Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00002525/0.

3. Opis nieruchomości: samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej 59,78 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 11,04 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni. Pomieszczenie przynależne spełnia funkcję łazienki z wc. Ogrzewanie piecowe. Źródło ciepłej wody stanowi terma elektryczna o pojemności 40 l.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej podlegającej ochronie konserwatorskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się podobne kamienice z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Ulica Kościelna jest jedną z ulic dochodzących do Rynku, jest jedną z najstarszych ulic w Lesznie. Uzbrojenie stanowią sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, RTV - kablową, telefoniczna.
Kamienica stanowi element historycznej zabudowy pochodzącej z XVIII-XIX wieku. Budynek mieszkalny ma 2 kondygnacje, jest podpiwniczony. Mury zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej. Elewacja – tynk cementowo – wapienny.
Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Kościelna 13, 64-100 Leszno. Opłata za lokal mieszkalny składa się z funduszu remontowego i eksploatacyjnego.

5. Termin i miejsce rokowań: Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania – mieszkanie przy ul. Kościelnej 13/2” do dnia 20 kwietnia 2011r. w Urzędzie Miasta Leszna, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena nie może być niższa niż cena nieruchomości podana w ogłoszeniu o rokowaniach),
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w pokoju nr 1 na parterze Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21 w dniu 27 kwietnia 2011 r. o godz. 10:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

6. Cena wywoławcza do rokowań lokalu wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu wynosi: 80.000,00 zł.
Cena nieruchomości osiągnięta w rokowaniach podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia zaliczki: 16.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 20 kwietnia 2011 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy rokowań winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty zaliczki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Na przedmiotową nieruchomość odbyły się przetargi w terminach:
I przetarg - 16 listopada 2010 r., II przetarg - 22 lutego 2011 r.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z regulaminem (warunkami) rokowań można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.