Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI Z P?YT GRANITOWYCH W UL. S?OWIA??SKIEJ ORAZ W PRZEJ??CIU PODZIEMNYM W AL. JANA PAW?A II W LESZNIE

Data publikacji: 2011-03-21
Termin sk??adania ofert: 2011-04-07

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Remont nawierzchni z płyt granitowych w ul. Słowiańskiej oraz w przejściu podziemnym w al. Jana Pawła II w Lesznie” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.32.53-7, 45.23.32.61-6. Orientacyjny zakres prac do wykonania został określony w załączonym do siwz kosztorysie ofertowym.
Remont nawierzchni z płyt granitowych polegać będzie na rozebraniu uszkodzonych miejsc i ponownym wbudowaniu istniejących płyt granitowych przy czym płyty nie nadające się do ponownego wbudowania należy wymienić na nowe o tożsamej grubości, barwie i strukturze. Płyty należy przytwierdzić do podłoża poprzez ich przyklejenie za pomocą kleju mrozo i wodo-odpornego. Szczeliny pomiędzy płytami wypełnić fugą mrozo i wodo – odporną.
Ustala się że prace będą prowadzone i rozliczane etapowo , przy czym każdy etap oraz termin jego wykonania zostaną określone przez ZAMAWIAJĄCEGO
Szczegółową lokalizacje remontów w poszczególnych etapach oraz ostateczne zakresy robót uzgodni z wybranym wykonawcą Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji.
Wybrany wykonawca przystąpi do wykonywania zleconych prac po czasie nie dłuższym niż 48 godzin od powiadomienia o konieczności ich wykonania i będzie je kontynuował nieprzerwanie do czasu ich zakończenia.
Wybrany wykonawca będzie prowadził prace przy ich oznakowaniu we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku przerwania prac z winy wykonawcy (tj. między innymi z powodu nieprawidłowego oznakowania robót, prowadzenia prac z nienależytą starannością lub niezgodnie z założoną technologią) zastosowane zostaną przepisy § 7 pkt. 1c) projektu umowy załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 6).
Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie wykonawca robót.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i wbudowane materiały.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz jest dostępna w biurze prowadzącego postępowanie (Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 30).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

Termin wykonania zamówienia: Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2011r.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
- posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu lub remoncie nawierzchni z płyt granitowych.
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy).
- sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 100.000,00 zł
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł wyznaczono do dnia 7 kwietnia 2011 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 7 kwietnia 2011r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 kwietnia 2011 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej
Ogłoszenie w dniu 21.03.2011r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.