Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci wodoci?gowej wzd??u?? planowanej drogi zbiorczej w zachodniej cz???ci miasta Leszna - drugostronne zasilanie w wod? dzielnicy ??Zatorze? - w rejonie ulic: ??wi?ciechowskiej, Woli??skiej, Lubuskiej

Numer dokumentu: AP.6733.3.2011
Rok: 2011O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717z zm.)
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 15.03.2011 r. wydana została decyzja Nr 5/Ip/2011, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż planowanej drogi zbiorczej w zachodniej części miasta Leszna - drugostronne zasilanie w wodę dzielnicy „Zatorze” - w rejonie ulic: Święciechowskiej, Wolińskiej, Lubuskiej - inwestycja w granicach miasta Leszna - działki nr ewidenc: nr: 1/9, 1/17, 156 – arkusz m. 50; nr 44, 43/2 – arkusz m. 52; nr: 322/4, 325/5, 325/6, 326/5 – arkusz m.140; oraz w granicach Gminy Święciechowa (Obręb Strzyżewice) - działka nr ewidenc. 325/5 – arkusz m. 2.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.


Prezydent Miasta Leszna


Tomasz MalepszyAutor informacji: Miko??ajczaj Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-03-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.