Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - stanowisko ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w Wydziale Gospodarki Lokalowej. Wa??ne do dnia 28 marca 2011 r.

Numer dokumentu: 5/2011
Rok: 2011

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

stanowisko ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta
w Wydziale Gospodarki Lokalowej

1.Wymagania niezbędne od kandydatów:
a)obywatelstwo polskie,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)nieposzlakowana opinia,
e)wykształcenie wyższe,
f)doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
g)dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel,
h)znajomość ustawy kodeks cywilny,
i)znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a)wykształcenie wyższe magisterskie,
b)doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
c)znajomość uchwał Rady Miejskiej Leszna w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2008 – 2012
d)znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

3.Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta.

4.Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b)list motywacyjny,
c)życiorys /CV/,
d)kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
e)dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia zawodowego wskazanego wyżej,
f)oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g)oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
h)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dot. naboru – stanowisko ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w terminie do dnia 28 marca 2011 r. do godz. 17.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Pliki do pobrania:

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Paulina Szulczynska
Informację wprowadził: 57
Opublikowany dnia: 2011-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-17
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.