Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zam??wienia publicznego p.n.: "Pe??nienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu p.n.: Budowa ulicy Grzybowej w Lesznie ???cz?cej ul. K?kolewsk? (DK12) z ul. Osieck? (DW432)"


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 7 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu p.n.: Budowa ulicy Grzybowej w Lesznie łączącej ul. Kąkolewską (DK12) z ul. Osiecką (DW432)”.
Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.
Oferent
Cena (brutto)
Punktacja
1
NBQ Sp. z o.o.
70-660 Szczecin, ul. Gdańska 3c
52 890,00 zł
100,00
2
Zachodnie Centrum Konsultingowe
EURO INWEST Sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 111/307 
73 123,50 zł
72,33
3
LAFRENTZ Polska Sp. z o.o.
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 29
55 350,00 zł
95,56
4
KOMPLET INWEST s.j.
Tomasz Granops Elżbieta Prażanowska – Niebój
66-400 Gorzów Wlkp. ul. 11 Listopada 91K
73 800,00 zł
71,67
5
PHIN Consulting Sp. z o.o.
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63 
86 767,50 zł
-
6
PROMOST Sp. z o.o.
65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11
35 055,00 zł
-
7
FEDERACJA SNT NOT w POZNANIU
BIURO STUDIÓW I RZECZOZNAWSTWA PZITS
ODDZIAŁ LESZNO
64-100 Leszno, ul. Towarowa 1
55 227,00 zł
-


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę firmy NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 3c, z ceną ofertową 52 890,00 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2. Wykluczyć ofertę firmy PHIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 63, na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W wykazie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, wymaganym zgodnie z zapisem rozdz. 6 pkt 1 ppkt 2) lit. b) SIWZ, Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku określonego w rozdz. 5 pkt 1 ppkt 3) SIWZ, ponieważ:
- nie określono w sposób jednoznaczny wartości robót nadzorowanych przez Inspektorów poszczególnych branż,
- nie wykazał dysponowania osobą spełniającą wymagania dotyczące minimalnego doświadczenia zawodowego na stanowisko Inspektora branży elektrycznej.

3. Odrzucić ofertę firmy PHIN Consulting Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy.

4. Wykluczyć ofertę firmy „PROMOST” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 11, na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia. Wykonawca nie przedłożył wymaganego zgodnie z zapisem 6 pkt 1 ppkt 2) lit. a) SIWZ wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w 5 pkt 1 ppkt 2) SIWZ.
Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający do wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia wymagał załączenia referencji lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w 5 pkt 1 ppkt 3) SIWZ. Wykonawca nie dołączył dokumentów potwierdzających doświadczenie osób wytypowanych na stanowisko Inspektora nadzoru branży drogowej i sanitarnej.

5. Odrzucić ofertę firmy „PROMOST” Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy.

6. Odrzucić ofertę FEDERACJI SNT-NOT w Poznaniu, BIURO STUDIÓW I RZECZOZNAWSTWA PZITS, ODDZIAŁ LESZNO z siedzibą w Lesznie przy ul. Towarowej 1, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zgodnie z zapisami rozdz. 10 pkt 6 SIWZ oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż oferta została podpisana przez osobę działającą na podstawie wadliwego pełnomocnictwa gdyż udzielone ono zostało przez osobę nieupoważnioną do udzielania pełnomocnictw. Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa.

Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 16 marca 2011 r.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.