Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci wodoci?gowej wzd??u?? planowanej drogi zbiorczej w zachodniej cz???ci miasta Leszna

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż planowanej drogi zbiorczej w zachodniej części miasta Leszna – drugostronne zasilanie w wodę dzielnicy „Zatorze” - w rejonie ulic Święciechowskiej, Wolińskiej i Lubuskiej - inwestycja w granicach m. Leszna - działki o nr ewidenc.: nr 1/9, 1/17, 156 - arkusz m. 50; nr 44, 43/2 - arkusz m. 52; nr 322/4, 325/5, 325/6, 326/6 – arkusz m. 140; oraz w granicach Gminy Święciechowa (Obręb Strzyżewice) – działka nr ewidenc. 325/5 – arkusz m. 2, wydane zostało w dniu 7.02.2011 r., przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna - postanowienie nr MZD.6733.10.2011.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.