Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODNOW? OZNAKOWANIA POZIOMEGO DR??G I ULIC MIASTA LESZNA W 2011 ROKU

Data publikacji: 2011-02-24
Termin sk??adania ofert: 2011-03-17

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Odnowę oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2011 roku” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV CPV-45.23.32.21-4
Orientacyjny zakres prac do wykonania został określony w załączonym do siwz kosztorysie ofertowym.
Odnowa oznakowania poziomego polegać będzie na wykonaniu zgodnego z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi mechanicznego malowania farbami akrylowymi rozpuszczalnikowymi po istniejącym oznakowaniu poziomym przy następujących warunkach:
- barwa oznakowania – biała
- grubość nakładanej powłoki farby min. 600 m mierzona jako grubość powłoki mokrej
- temperatura powietrza w trakcie prac związanych z odnową oznakowania poziomego nie powinna przekraczać zakresu 10-30°C a wilgotność względna powietrza 80 %
- w przypadku zastosowania efektu odblaskowego należy zastosować mikrokulki szklane retrorefleksyjne silikonowane w ilości 0,2-0,3 kg/m2
- w centrum miasta Leszna oraz na głównych ciągach komunikacyjnych prace będą mogły być wykonywane wyłącznie po godz. 18:00
Szczegółową lokalizacje odnowy oznakowania poziomego oraz ostateczne zakresy robót uzgodni z wybranym wykonawcą Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji.
Wybrany wykonawca będzie prowadził prace przy ich oznakowaniu we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz jest dostępna w biurze prowadzącego postępowanie (Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 30).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy.
Termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania zamówienia – 30 czerwca 2011 roku, przy czym przewiduje się możliwość zlecenia wykonania prac interwencyjnych po tym terminie do 31 grudnia 2011 roku. Termin wykonania prac interwencyjnych wyznacza się na 21 dni kalendarzowych licząc od dnia ich zlecenia.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
- posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu odnowy oznakowania poziomego na ulicach miast na powierzchni min 15 tys.m2.
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował pneumatyczną lub hydrodynamiczną malowarką samobieżną do wykonywania oznakowania poziomego jezdni.
- sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 50.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 500.000,00 zł

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł wyznaczono do dnia 17 marca 2011 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 17 marca 2011r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 marca 2011 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej
Ogłoszenie w dniu 24.02.2011r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.