Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Obwieszczenie dot. rozbudowy i zmiany sposobu u??ytkowania budynku Zespo??u Szk???? Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie przy ul. Jana Kili??skiego 4.

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2011

OBWIESZCZENIE




Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
z a w i a d a m i a m s t r o n y p o s t ę p o w a n i a

że w dniu 07.02.2011 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie przy ul. Jana Kilińskiego 4.

W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony tego postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok.26-27 w godzinach urzędowania, co wynika z przepisów art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego.



Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy






Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-10
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.