Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPe??nienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu p.n.: ??Budowa ulicy Grzybowej w Lesznie ???cz?cej ul. K?kolewsk? (DK12) z ul. Osieck? (DW432)?

Data publikacji: 31.01.2011
Termin sk??adania ofert: 15.02.2011

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. K. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu p.n.: „Budowa ulicy Grzybowej w Lesznie łączącej ul. Kąkolewską (DK12) z ul. Osiecką (DW432)”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: 71.24.70.00-1
 
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży drogowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, na podstawie sporządzonego projektu budowlanego.
 
Dokumentacja projektowa przebudowy przedmiotowego zadania jest dostępna do zapoznania się w biurze Zamawiającego ( ul. Karasia 15 pok. 30).
 
Do obowiązków Inspektora będzie należeć pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623), a ponadto:
a)   codzienny pobyt na budowie, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy
b) udział w naradach roboczych i spotkaniach organizowanych w sprawie nadzorowanych robót,
c)   potwierdzanie w zakresie rzeczowym i finansowym wykonywanych robót,
d) dokonywanie przeglądów stanu technicznego obiektu oraz dokonywanie odbiorów robót,
e) współdziałanie z Zamawiającym przy przygotowywaniu techniczno organizacyjnym zadania,
f)    udział w odbiorach częściowych i końcowym robót oraz w trakcie kontroli obowiązkowej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
g) w ramach oferowanej ceny Wykonawca będzie zobowiązany do okresowych przeglądów gwarancyjnych (co najmniej raz w roku) oraz do odbioru pogwarancyjnego.
 
Wymagany termin wykonania zamówienia – czas trwania robót budowlanych oraz kontroli obowiązkowej i przeglądów gwarancyjnych. Przewidywany termin realizacji inwestycji drogowej: od dnia 26.04.2011 r. do dnia 30.09.2011 r.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2.   posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zadanie w zakresie budownictwa polegające na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego lub o podobnym charakterze (tj. koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych przy których występowały jednocześnie min. roboty branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej) o wartości całkowitej nadzorowanych robót min. 3.000.000,00 zł brutto.
3.   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum następującymi osobami:
  
Lp.
 
Funkcja
 
Wymagane uprawnienia/wykształcenie
Minimalna wymagana ilość osób
Minimalne wymagane doświadczenie zawodowe dla każdej osoby
1
2
3
4
5
1.
Inspektor branży drogowej
(Koordynator)
Uprawnienia wykonawcze:
w zakresie kierowania i nadzorowania robotami branży drogowej
1
w okresie ostatnich 3 lat nadzorował min. 1 inwestycję drogową związaną z budową lub przebudową ulicy klasy min. Z, w której występowały roboty bitumiczne, o wartości nadzorowanych robót co najmniej 1.000.000,00 zł
2.
Inspektor branży sanitarnej
Uprawnienia wykonawcze do kierowania i nadzorowania robotami branży wod.-kan. -sieci kanalizacyjnej
1
w okresie ostatnich 3 lat nadzorował min. 1 inwestycję związaną z budową lub przebudowę sieci     wod. – kan. o wartości nadzorowanych robót co najmniej 200.000,00 zł brutto
3.
Inspektor branży elektrycznej
Uprawnienia wykonawcze do kierowania i nadzorowania robót branży elektrycznej na sieciach NN i SN
1
w okresie ostatnich 3 lat nadzorował min. 1 inwestycję związaną z budową lub przebudową sieci energetycznej lub oświetleniowej o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto
 
      Wykonawca zapewni, że nadzór nad robotami budowlanymi będą sprawowały osoby posiadające uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
4.   sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 50.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 500.000,00 zł 
 
Termin wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł dla wyznaczono do dnia 15.02.2011 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 15.02.2011 r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.02.2011 roku o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej
Ogłoszenie w dniu  31.01.2011 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
 
 

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.