Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci wodoci?gowej wzd??u?? projektowanej obwodnicy zachodniej m. Leszna

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 18.01.2011 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wzdłuż projektowanej obwodnicy zachodniej m. Leszna - drugostronne zasilanie w wodę dzielnicy „Zatorze” - w rejonie ulic: Święciechowska, Wolińska, Lubuska, w Lesznie. Postępowanie dotyczy terenu inwestycji:
 w granicach miasta Leszna - działki o nr ewidenc: 44, 43/2 - arkusz m. 52; nr: 322/4, 325/5, 325/6, 326/6 – arkusz m.140; nr: 1/9, 1/17, 156 – arkusz m. 50);
 w granicach gminy Święciechowa - Obręb Strzyżewice - działka o nr ewidenc. 325/5 – arkusz m. 2.
W związku z powyższym informuję strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pokój nr 27 w godz. 730 – 1530 , a w pon. godz. 730 -1700, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia, można zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.


Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.