Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOG?OSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPO?U SZK??? ELEKTORNICZNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH, UL. KILI??SKIEGO 4, 64-100 LESZNO


 

Prezydent Miasta Leszna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

- Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, ul. Kilińskiego 4, 64-100 Leszno

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:
1/ ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych;
2/ ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4/ uzyskał:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku lub
- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5/ spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6/ nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zmianami) oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne;
7/ nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8/ nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
9/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami);

2. Do konkursu może przystąpić również osoba nie będąca nauczycielem, która:
1/ posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2/ ukończyła studia magisterskie;
3/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4/ ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5/ nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
6/ spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2, 5, 7, 9.

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
2/ koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
3/ poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
4/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt. 4/;
6/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8/ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
9/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami);
11/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 ze zmianami);
12/ oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13/ oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 
14/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zmianami) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
16/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i dopiskiem „KONKURS na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych”, w terminie 18 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 08 lutego 2011 r. godz. 15.00 bezpośrednio w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Leszna - ul. Karasia 15, 64-100 Leszno.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


Autor informacji: Ma??gorzata J?drzejczak
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2011-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.