Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAW? ZNAK??W DROGOWYCH PIONOWYCH ORAZ URZ?DZE?? BEZPIECZE??STWA RUCHU DROGOWEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZARZ?DU DR??G I INWESTYCJI W LESZNIE W 2011 ROKU

Data publikacji: 2011-01-19
Termin sk??adania ofert: 2011-02-02

Uwaga:

1. w dniu 2011-01-27 dodano odpowiedzi na zapytania do siwz

2. w dniu 2011-01-27 dodano modyfikację siwz

 

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Dostawę znaków drogowych pionowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2011 roku” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 34.99.22.00-9, 34.99.23.00-0

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2011 roku – CPV : 34.99.22.00-9, 34.99.23.00-0

Tablice znaków winny być wykonane w technologii na blachach ocynkowanych lub aluminiowych z podwójnie giętą krawędzią z jednego kawałka blachy, z folii odblaskowej (1 i 2 typu) wraz z obejmami niezbędnymi do ich montażu
Obejmy montażowe winny być obejmami mocowanymi za pomocą taśmy montażowej (dopuszcza się też zastosowanie obejm uniwersalnych).
Termin gwarancji na dostarczane znaki wynosić będzie 7 lat dla tablic wykonanych z folii 1 typu i 10 lat dla tablic wykonanych z folii 2 typu oraz 12 miesięcy dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym terminy te będą liczone od daty wystawienia faktury za ich dostarczenie.
Zakres zamówienia szacowany jest na około 700 szt. tablic znaków drogowych lub elementów bezpieczeństwa ruchu rocznie, które będą zamawiane w zależności od potrzeb.
Dostarczane znaki muszą spełniać warunki techniczne określone w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (zał. Nr 1-4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)
Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Termin wykonania zamówienia: Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2011r.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie tablic znaków drogowych lub elementów bezpieczeństwa ruchu w łącznej ilości min. 500 szt.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy).
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł wyznaczono do dnia 2 lutego 2011 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 2 lutego 2011r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 lutego 2011 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej
Ogłoszenie w dniu 19.01.2011r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-01-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2011-01-19 wprowadzona przez: 45
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.