Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE ROB??T ZWI?ZANYCH Z BIE???CYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIK??W NA ULICACH MIASTA LESZNA W 2011 ROKU

Data publikacji: 2011-01-18
Termin sk??adania ofert: 2011-02-03

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach miasta Leszna w 2011 roku” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.42-6

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem jezdni i chodników tj. remontami nawierzchni z prefabrykatów betonowych lub elementów kamiennych, regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz wszelkich innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem ulic miasta Leszna we wskazanych przez Zamawiającego miejscach z wyłączeniem remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, równania nawierzchni gruntowych, zwalczania śliskości zimowej oraz znakowania poziomego i pionowego dróg i ulic. Zakres prac do wykonania każdorazowo będzie określany przez Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Termin wykonania zamówienia: Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2011r.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót w zakresie remontów lub budowy nowych nawierzchni z prefabrykatów betonowych lub z elementów kamiennych w łącznej ilości min. 1 000 m2
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy).
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 500.000,00 zł
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł wyznaczono do dnia 3 lutego 2011 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 3 lutego 2011r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 lutego 2011 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej
Ogłoszenie w dniu 18.01.2011r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.