Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plII przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynale??nymi i udzia??em w nieruchomo??ci wsp??lnej, po??o??onego w Lesznie przy ul.Ko??cielnej 13/2.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Kościelna 13, lokal mieszkalny nr 2.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany jest na własność udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej wynoszący 7082/12990 części w działce nr 247 na arkuszu mapy 47 o powierzchni 249 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie, Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00002525/0.

3. Opis nieruchomości: samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej 59,78 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 11,04 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni. Pomieszczenie przynależne spełnia funkcję łazienki z wc. Ogrzewanie piecowe. Źródło ciepłej wody stanowi terma elektryczna o pojemności 40 l.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej podlegającej ochronie konserwatorskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się podobne kamienice z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Ulica Kościelna jest jedną z ulic dochodzących do Rynku, jest jedną z najstarszych ulic w Lesznie. Uzbrojenie stanowią sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, RTV - kablową, telefoniczna.
Kamienica stanowi element historycznej zabudowy pochodzącej z XVIII-XIX wieku. Budynek mieszkalny ma 2 kondygnacje, jest podpiwniczony. Mury zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej. Elewacja – tynk cementowo – wapienny.
Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Kościelna 13, 64-100 Leszno. Opłata za lokal mieszkalny składa się z funduszu remontowego i eksploatacyjnego.

Przedmiotowy lokal mieszkalny jest wynajmowany. Nabywca lokalu wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego. Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcy lokalu mieszkalnego lokal zamienny w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie opuścić zajmowany obecnie lokal w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokalu zamiennego. Warunki i zasady dotychczasowej umowy najmu lokalu mieszkalnego pozostaną niezmienione (umowy najmu stanowią załącznik do niniejszego regulaminu przetargu).

5. Termin i miejsce przetargu: 22 lutego 2011 r., godz. 10:00, pokój nr 1 na parterze Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 21.

6. Cena wywoławcza lokalu wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu wynosi: 100.000,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 20.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 15 lutego 2011 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-01-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.