Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony pn.,, Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji o??wietlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w roku 2011?

Data publikacji: 14.01.2011
Termin sk??adania ofert: 31.01.2011

Leszno: Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w roku 2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 65 5298100, faks 65 5298131.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w roku 2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) usuwanie kolizji sieci i instalacji elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia występujących przy robotach realizowanych przez Miasto Leszno; 2) remonty instalacji oświetlenia ulicznego; 3) konserwację instalacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta Leszna; 4) montaż, demontaż i konserwację elementów instalacji oświetlenia świątecznego będącego własnością Miasta Leszna, oraz przechowywanie w odpowiednich warunkach elementów oświetlenia świątecznego, w okresach między świętami; 5) bieżące utrzymanie ulicznej sygnalizacji świetlnej w zakresie wymiany źródeł światła, 6) budowę oświetlenia ulicznego, gdy wartość szacunkowa robót na jednym zadaniu nie przekroczy kwoty określonej na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.61.10-9, 50.23.21.00-1, 50.23.22.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
·               Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI
·               Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty elektryczne w zakresie których występowały roboty stanowiące przedmiot zamówienia oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o      Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował dwoma podnośnikami koszowymi
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o      Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane: a) co najmniej trzema osobami posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne E uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu: - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego b) osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym: - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, - pomiary do 1 kV. c) osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania funkcji kierownika robót i budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o            Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000 zł. słownie: dwieście tysięcy złotych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·           wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·           wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·           wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·           oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·           oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·           aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·           wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·           nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Oświadczenie że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 3); b) Oświadczenie że Wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę (załącznik nr 3); c) Oświadczenie że Wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 3); d) Oświadczenie że Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz wbudowane materiały (załącznik nr 3), e) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 ust. 2 odpowiednio do złożonego oświadczenia (załącznik nr 3), f) jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, g) dowód wniesienia wadium;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne , którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 2) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 3) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, 3) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy; 4) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie; 5) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy; 6) zmiana stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Leszna ul.Kazimierza Karasi 15, 64-100 Leszno (pokój 34).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Leszna ul.Kazimierza Karasi 15, 64-100 Leszno (pokój 34).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 


Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: 58
Opublikowany dnia: 2011-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.